search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Domstolarna berörde inte frågan om enskildas rätt till lappskatteland

Replik på "Samiskt ägande oviktigt för HD?" av advokaterna Hans Forssell och Niclas Widjeskog.

I tidskriften Advokatens nr 2 för 2008 s. 32 f skriver advokaterna Hans-Christian Löth och Ulf Brunfelter en artikel med rubriken ”Samiskt ägande oviktigt för HD?”. I artikeln beklagar sig författarna över att domstolarna i ett antal mål rörande enskilda äganderättsanspråk på så kallat lappskatteland undandragit sig en saklig prövning av målen med ”besynnerliga undanflykter”, och att domstolarna ”bortser från skattelandens jorderättsliga status ända till 1800-talets senare del”. Det påstås också att HD:s beslut att vägra prövningstillstånd i dessa mål är anmärkningsvärda, särskilt som HD i det så kallade skattefjällsmålet, NJA 1981 s. 1, ”efterlyst” enskilda anspråk på marken. HD:s beslut att vägra prövningstillstånd säges innebära ”att HD inte längre nöjaktigt fullgör sin viktigaste funktion från rättslig synpunkt, nämligen att svara för prejudikatsbildning i omstridda rättsfrågor”.

Domstolarna kan säkert svara för sig själva. Undertecknade advokater på Linklaters Advokatbyrå, som företrätt staten i dessa processer, vill dock i klarhetens intresse framhålla, att domstolarna i de aktuella processerna aldrig kom in på den grundläggande frågan, om enskilda under 1800-talets senare del hade äganderätt eller så kallad stadgad åborätt till lappskattelanden. Käromålen avvisades av processuella skäl. n

Advokaterna
Hans Forssell
Niclas Widjeskog

Annons
Annons