search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende/beslut 9 2007

Advokat, som varit förordnad konkursförvaltare, har inte fattat ett formenligt beslut i fråga om lönegaranti trots att anspråk om en sådan garanti har framställts. Erinran.

Vid sammanträde den 6 december 2007 beslöt Advokatsamfundets styrelse att uppta nedanstående som ett disciplinärende mot A.

Bakgrund
X AB försattes i konkurs den 27 oktober 2003. A utsågs till förvaltare. Y var en av bolagets aktieägare. Y anmälde i oktober 2006 till JO bland annat att A inte hade fattat beslut om lönegaranti. I sitt beslut den 22 oktober 2007 uttalade JO att det hade ålegat A att skyndsamt ta ställning till Y:s anspråk på lönegaranti och meddela ett formligt beslut i saken. JO uttalade därför kritik i denna fråga mot A.

Advokatens yttrande
A har i infordrat yttrande, daterat den 31 oktober 2007, anfört följande. Han har tagit del av JO:s beslut och har inte något att erinra mot den av JO framförda kritiken. Han vill, trots att detta måhända framgår av JO:s yttrande, påpeka att underlåtenheten att meddela ett formenligt beslut i vart fall enligt hans uppfattning inte har lett till någon rättsförlust för anmälaren. Detta eftersom det vid handläggningen av konkursen inte har framkommit någon omständighet som talar för att anmälaren skulle äga rätt till ersättning från den statliga lönegarantin.

A har beretts tillfälle att slutföra sin talan och därvid inkommit med yttrande av den 7 januari 2008, vari han anför bland annat följande. Han är av den uppfattningen att det inte bör vara så att det under alla omständigheter finns en skyldighet att fatta ett beslut om lönegaranti. Det bör finnas tillfällen då ett anspråk på lönegaranti är så uppenbart ogrundat att en konkursförvaltare inte ens kan anses skyldig att fatta ett sådant beslut. Hans underlåtenhet att fatta beslut har föregåtts av ett sådant resonemang. Huruvida hans agerande i det aktuella ärendet – med hänsyn till vad som har anförts i skrivelse till JO - var riktigt eller inte lämnar han till Advokatsamfundet att granska.

Nämndens bedömning och beslut
Av utredningen i ärendet framgår att A har låtit bli att fatta ett formligt beslut i fråga om lönegaranti trots att anspråk om en sådan garanti hade framställts. Genom att inte fatta ett sådant beslut har han åsidosatt sina plikter som advokat.
Nämnden tilldelar därför A erinran enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

Annons
Annons