search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende/beslut 8 2007

Advokat, som förordnats till offentlig försvarare, har inte informerat sin klient om att åklagaren beslutat om hämtning till förhör under förundersökningen. Erinran.

Bakgrund
A förordnades till offentlig försvarare för X den 27 september 2006. A har den 12 november 2006, på X begäran, begärt sitt entledigande såsom offentlig försvarare. Den 13 december 2006 förordnades B till offentlig försvarare för X.

Anmälan
Anmälan, som kom in till Advokatsamfundet den 21 september 2007, avser att B och A misskött sina uppdrag som offentliga försvarare. Såväl B som A har företrätt anmälaren mot hennes vilja. Anmälaren uppger att B vid två tillfällen redan har befunnit sig på polisstationen när hon hämtats dit för förhör.

advokaternas yttranden
A har i yttrande den 3 oktober 2007 anfört följande. Han förordnades till offentlig försvarare för X den 27 september 2006. Efter genomgång av förundersökning och ansökan om stämning kallade han per brev X till sitt kontor för genomgång av ärendet. X kom inte på utsatt tid och avhördes inte heller på annat sätt. Dagen för huvudförhandling inställde han sig i god tid på tingsrätten för att om möjligt sammanträffa med klienten och gå igenom ärendet med henne. På tingsrätten fanns X som uppgav att hon inte önskade biträdas av någon advokat och inte bett att få någon advokat förordnad för sig. Hon ville inte diskutera ärendet med honom.
Han respekterade X:s bestämda uppfattning i frågan. Vid huvudförhandlingens början framförde han till rättens ordförande att hans klient inte ville biträdas av honom och han överlät åt X att uppge sin inställning till brottsmisstankarna själv eftersom hon inte ville diskutera ärendet med honom. Tingsrätten entledigade honom inte, utan han var närvarande vid huvudförhandlingen. När domen kom skrev han till X angående domen och bad henne kontakta honom om hon ville ha hans hjälp med ett eventuellt överklagande. X kontaktade därefter honom per telefon och bland annat ifrågasatte varför han inställde sig till huvudförhandlingen och krävde att han omedelbart avgick som hennes offentliga försvarare eftersom hon inte ville ha hans hjälp. Tingsrätten entledigade honom den 15 november 2006.

B har i yttrande den 2 oktober 2007 tillbakavisat kritiken som obefogad och anfört följande. Den 13 december 2006 mottog han förordnandet som offentlig försvarare för X. Den 21 december 2006 ringde hon till honom och uppgav att hon inte ville komma till hans kontor för en genomgång av ärendet. Därefter förekom ett flertal telefonsamtal med klienten, varvid hon stundtals förbjöd honom att företräda henne och stundtals efterlyste svar varför han inte företrädde henne i ärendet.
Polisen i S-kommun ville att han skulle närvara vid förhör med X och vid telefonsamtal med X den 14 mars 2007 uppfattade han att även hon ville det. Polisen kallade X till förhör. Den 16 mars 2007 inställde han sig vid polisstationen i S-kommun. X kom dock inte till förhöret. Därefter begärde X att han skulle entledigas som offentlig försvarare för henne. O-stad tingsrätt avslog hennes begäran i beslut den 27 mars 2007.

X hämtades till förhör av polisen i S-kommun den 12 april 2007. Han inställde sig till förhöret och var närvarande när hon förhördes under närmare en timme. Den 19 juni 2007 kontaktade X honom och ville att han skulle entledigas. Han anmodade henne att ånyo skriva till tingsrätten med yrkande om det. Ytterligare anmälningar hade inkommit mot X, som polisen ville höra henne om. Han kallades av polisen till förhör på polisstationen i S-kommun den 6 augusti 2007. Åklagaren hade då beslutat om hämtning. Han inställde sig till nämnda förhör. Enligt polisen vägrade X att öppna sin dörr. Polisen knackade sönder en fönsterruta och tog med X till förhöret som då genomfördes. Tidpunkt för huvudförhandling i tingsrätten har bestämts till den 31 oktober 2007.

I detta ärende aktualiseras den etiska frågan huruvida han som offentlig försvarare skulle ha förvarnat X om att hon skulle hämtas till förhör hos polisen den 6 augusti 2007. Han anser att hans förnämsta plikt som offentlig försvarare är att ta tillvara sin klients intressen. Han upplyste inte särskilt X om att hon skulle hämtas till förhör. Mot bakgrund av att hon vid förhöret den 16 mars 2007 inte inställde sig och senare hämtades till förhör menar han att särskild information till henne från hans sida skulle kunna innebära att han saboterat polisens och åklagarens arbete genom att förvarna henne om hämtning. Han ansåg för egen del att det var viktigt att X fick höras av polisen för att hon skulle komma till tals och få möjlighet att lämna uppgifter som kan vara viktiga för ett fullgott försvar i pågående mål. Polisen vädjade till honom att försöka tala med X för att undvika att krossa en fönsterruta till hennes bostad, varför han ringde till X från polisstationen. X svarade dock inte.

Nämndens bedömning och beslut
Genom att undanhålla information för klienten har B åsidosatt sina plikter som advokat. På grund härav tilldelas B erinran enligt 8 kap 7 § andra stycket rättegångsbalken.

Utredningen visar inte att A har brutit mot god advokatsed. X anmälan vad gäller A föranleder därför ingen åtgärd.
Vad som i övrigt har förekommit i ärendet föranleder ingen åtgärd.

Annons
Annons