search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Den svenska miljörätten

Författare: Gabriel Michanek, Charlotta Zetterberg
Förlag: Iustus,  2008

Boken ger en grundlig introduktion till hela den svenska miljörätten. Miljöbalken analyseras ingående men även annan miljölagstiftning behandlas, såsom plan- och bygglagen, skogsvårdslagen, lagstiftning om jakt- och fiske. EG:s miljörätt och internationell miljörätt beaktas.

Rättsfall, främst från Miljööverdomstolen visar hur miljöbalken tilllämpas. Hänvisningar till förarbeten, litteratur och andra källor.

Denna andra upplaga är uppdaterad med de senaste förändringar som skett inom miljörättens lagstiftning samt rättspraxis. Supplement till boken som kommer att uppdateras ungefär en gång om året kommer att finnas på förlagets hemsida www.iustus.se.

Retorik och juridik

Författare: Mikael Persson
Förlag: Demosthenes, 2007

Boken är den första kompletta framställningen inom området juridisk retorik.
Första delen  behandlar retorikens grundbegrepp samt förhållandet mellan juridik och retorik. Här ges även en historisk överblick över retorikens utveckling från 400-talet f.Kr. till idag.

Den andra delen som behandlar juridisk kommunikation, från målförberedelse till framförande, ger praktiska råd  vad gäller målanalys, sakframställning, förhör och plädering.

Boken innehåller också kapitel om domskrivningens retorik och om föredragningen. Olika aspekter på den retoriska konsten belyses såväl med klassiska som med aktuella exempel.

Nya rapporter

Brottsförebyggande rådet, Brå

2008:2 Den nationella skolundersökningen om brott.
I den nationella skolundersökningen som genomförs vartannat år, får elever i årskurs nio anonymt uppge sina erfarenheter av brott. Undersökningen utgör en viktig del av bedömningen av ungdomsbrottslighetens tillstånd i Sverige. Se även rapport 2007:30

2008:3 Nationella trygghets-undersökningen 2007
Presentation av resultat från Brå:s årligen genomförda brottsoffer- och trygghetsundersökning där man bland annat redovisar allmänhetens utsatthet för brott, förtroende för rättsväsendet och om brottsoffers kontakter med rättsväsendet.

2008:4 Diskriminering i rätts-processen
På regeringens uppdrag har Brå undersökt hur diskrimineringen inom rättsväsendet ser ut i praktiken och presenterar också förslag på hur den kan minskas.

Rapporter och annat material går att ladda ned/beställa från Brå:s hemsida www.bra.se.

Uppsatstävling

Brottsoffermyndigheten utlyser regelbundet en uppsatstävling som riktar sig till studenter. Uppsatserna är på lägst C-nivå och placerar brottsoffret i centrum. De tre vinnande bidragen för 2007 är:

Den anomiska rätten – om undantagskonstruktionen av de rent ideella kränkningsersättningarna av Karl Dahlstrand;

Varför medverkar en del offer inte i polisutredningen gällande partnervåld? Av Catharina Lewin och

Varje barn är unikt – en kvalitativ studie av polisers och åklagares uppfattningar om barn som har utsatts för sexuella övergrepp och/eller misshandel, av Petra Girmalm.

Antologin Brottsoffer i fokus går att ladda ned från Brotts-offermyndighetens hemsida
www.brottsoffermyndigheten.se.

Ny bok

Effektivare informationssökning på webben av Jonas Fransson (Hexa förlag, 2007) är en lättläst och välstrukturerad bok som behandlar olika aspekter som är viktiga för att bli en effektivare nätsökare.

Boken går bland annat igenom hur en sökmotor fungerar, skillnaden mellan sökmotorer och metasöktjänster, reklam i söktjänsterna, den osynliga webben och sökteknik.

Författaren är biblioteks- och informationsvetare från Lunds universitet.

 

Annons
Annons
Annons