search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Genmäle till Richard Jacobssons debattartikel

”Rättssäkerhet behövs – även när motparten är konsument” skriver Richard Jacobsson. Jag har förstås inga svårigheter att ansluta mig till den devisen. Däremot är jag inte beredd att sälla mig till hans uppfattning om vilken väg som bör väljas för att vinna eller, vilket jag tycker är mer rättvisande att säga, upprätthålla rättssäker-heten i konsumenttvister.

Nämnden är ett rättssäkert alternativ till domstolsprövning. Att nämnden och en tingsrätt har kommit till olika slut i en viss tvist kan inte tas till intäkt för motsatsen och att nämnden bara ska pröva ”banala fall”. Richard Jacobsson har inte visat på något förhållande som tyder på att förfarandet i nämnden inte svarar upp mot högt ställda krav på kompetens och rättssäkerhet. Tvärtom är både förfarandet och nämndens sammansättning sådana att de i mycket stor utsträckning tillgodoser dessa krav.

Nämnden har i sin tvistlösande verksamhet tillgång till hög kompetens både när det gäller rättsliga frågor och inom de sakområden som omfattas av nämndens behörighet. En ordförande i nämnden måste ha erfarenhet som domare. Flera är eller har varit till exempel regeringsråd, hovrättspresident, hovrättslagman, lagman i tingsrätt, chefsrådman och hovrättsråd. Nämndens erfarenhet av konsumenttvister är stor, större än någon domstols. Nämnden har också sedan sin tillkomst år 1968 i hög utsträckning svarat för rättsutvecklingen på den civilrättsliga konsumenträttens område.

Vissa tvister lämpar sig i och för sig bättre för en prövning i domstol. Det gäller fall där tvisten är mycket omfattande, där det skriftliga förfarandet inte medger en tillräckligt god utredning av omständigheterna i ärendet, eller där ett rättssäkert avgörande kräver muntlig bevisning. I sådana fall avvisar nämnden ärendet på den grunden att ärendet inte lämpar sig för nämndens prövning.

Richard Jacobsson uppehåller sig kring den publicitet som en näringsidkare kan bli föremål för efter att ha blivit anmäld till nämnden. Nämndens verksamhet har sedan länge rönt stor uppmärksamhet i svenska medier. Det är viktigt att mediebevakningen också på detta område är ansvarsfull. De pressetiska aspekter som kan göra sig gällande i fråga om rapporteringen om enskilda ärenden hos nämnden är emellertid en annan fråga än den som gäller vilka ärenden som nämnden ska pröva.

Avslutningsvis vill jag hävda att rättskipningen i nämnden utövas sakligt och opartiskt och tillgodoser övriga aspekter på rättssäkerhet, oavsett om tvisten är av banal natur eller hör till kategorin ”riktiga juridiska spörsmål”.

Thomas Johansson, Allmänna reklamationsnämndens vice ordförande

Annons
Annons
Annons