search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Förteckning över remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttrande

R-2007/1367  Betänkandet Barnet i fokus – En skärpt lagstiftning mot barnpornografi (SOU 2007:54)

R-2007/1432  Slutbetänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82)

R-2007/1460  Promemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43)

R-2008/0035  Betänkandet Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning (SOU 2007:76)

R-2008/0070  Departementspromemorian Europeiskt betalningsföreläggande (Ds 2008:2)

R-2008/0094  Departementspromemorian Sveriges antagande av rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet (Ds 2008:6)

R-2008/0122  Promemorian Videokonferens i allmän förvaltningsdomstol

R-2008/0158  Promemorian Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk bevisinhämtningsorder (Ds 2008:9)

 

Annons
Annons
Annons