search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Stora begränsningar införs för Danmarks advokatsamfund

Sedan årsskiftet får Danmarks advokatsamfund inte längre arbeta för att tillvarata advokaternas ekonomiska intressen. Samtidigt som samfundet får en delvis ny roll ändras också reglerna för hur advokatbyråerna kan bedriva sin verksamhet.

Efter flera års utredningar och diskussioner om den danska advokatkårens ställning och arbetsvillkor beslöt danska folketinget sommaren 2007 om en ny lagstiftning för den danska advokatkåren. Den innebär en radikalt ny roll för Danmarks advokatsamfund.

Sedan årsskiftet får inte det danska advokatsamfundet längre tillvarata advokaternas ekonomiska intressen. Den kanske allra viktigaste förändringen är att det danska advokatsamfundets status förändras juridiskt sett. Fram till årsskiftet var samfundet en privat förening för medlemmar, upprättad enligt lag, med olika offentliga funktioner. Men nu är samfundet inte längre en förening för medlemmar utan istället en typ av organisation, som på engelska kallas för en ”Public Law Institution”.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna för det danska advokatsamfundet är numera:

  • Administrera tillsyns- och disciplinverksamheten av alla advokater och advokatbyråer
  • Fastställa de etiska reglerna för advokatkåren
  • Driva advokatutbildningen och ansvara för tillsynen av den obligatoriska fortbildningen
  • Avge remissyttranden

Samtidigt som samfundets ställning och uppgifter förändrades trädde också nya regler om advokatbyråernas verksamhet i kraft. Från den första januari 2008 får danska advokatbyråer drivas som kommanditbolag. Advokater kan också äga sin byrå genom ett holdingbolag. Dessutom öppnades möjligheten att ta in icke-advokater som delägare. En begränsning är att högst tio procent av kapitalet och rösterna får ägas av personer som inte är advokater. De delägare som inte är ledamöter av samfundet måste också visa att de känner till reglerna för advokatverksamheten, genom att klara ett skriftligt prov arrangerat av samfundet.

I och med att det danska advokatsamfundet inte får ägna sig åt det som har att göra med advokaternas ekonomiska intressen har det uppstått ett behov av en renodlad intresseorganisation. I september startade arbetet med att bilda en sådan förening för advokatbyråerna, inte de enskilda advokaterna. ”Danske Advokater” är arbetsnamnet på den nya intresseorganisationen som grundades den 11 januari i år.

Ulrika Brandberg, Tom Knutson

Annons
Annons