search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Rättsstatens beskattning av medborgarna

Mänskliga rättigheter, rättsstaten och beskattningen. Beröringspunkterna och sambandet mellan dessa tre blir stadigt allt starkare.

Under rubriken Mänskliga rättigheter, rättsstaten och beskattningen talade Hans Corell och Sven-Olof Lodin om det nuvarande rättsläget inom mänskliga rättigheter och skatterätten på ett lunchseminarium på Mannheimer & Swartling den 15 januari.

Hans Corell, före detta rättschef inom FN och idag verksam som konsult på Mannheimer Swartling, inledde seminariet. I sitt anförande inriktade han sig på frågorna om effekten av den internationella regleringen i ett globalt perspektiv och hur reglerna bör ses i ett rättsstatligt perspektiv.

– Utgångspunkten för de internationella reglerna är tanken om den suveräna nationalstaten. Jag varnar på det bestämdaste för idéer om att staternas roll kan tas över av andra. Det går helt enkelt inte att överlåta den lagstiftande, dömande och styrande makten till andra juridiska subjekt, exempelvis storföretag, sade Hans Corell och tillade:

– Demokrati måste vara grunden och rättsstatliga principer måste gälla för en hållbar juridisk utveckling nationellt och globalt. 

Crell sade vidare att det finns goda skäl att titta närmare på hur arbetet med nya internationella konventioner går till. Det är många aktörer inblandade och det är viktigt att konventionsarbetet koordineras på regional och nationell nivå, inte minst mellan olika departement. Detta för att säkerställa den internationella rättens struktur, kvalitet och efterlevnad.

Corell talade också om sina erfarenheter som regeringens ombud inför Europadomstolen och om effekter på nationell lagstiftning av fällande domar. Vidare påpekade han att lagprövningsrätten kommit i ett annat läge sedan den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, EKMR, införts i svensk lag.

Sen-Olof Lodin talade om EKMR:s betydelse för skatterätten och nämnde särskilt Europadomstolens dom 2002 i målet Västberga Taxi AB och Vulic mot Sverige om påförande av skattetillägg. Målet rörde verkställighet av en skattemyndighets beslut om skatter och skattetillägg. Frågan var, dels om klagandena fått en rättvis rättegång i skatteprocessen, dels om skattetillägg utgör ett straff och därmed om dubbelbestraffning förekommit. Europadomstolen fann att artikel 6 var tillämplig i målet, eftersom påförandet av skattetillägg kunde ses som en anklagelse om brott i Europakonventionens mening. Domstolen fann att klagandena inte fått effektiv tillgång till domstolsprövning och de hade inte heller fått en rättegång inom skälig tid vilket innebar brott mot artikel 6. Dubbelbeskattningsfrågan togs däremot inte upp direkt. I fallet Rosengren*, uttalade domstolen i sitt avvisningsbeslut att någon förbjuden dubbelbestraffning inte förelåg då olika kriterier föreligger för skattetillägg och skattebedrägeri.

Enligt Lodin var en av de viktigaste konsekvenserna för skatterätten att samarbetsskyldigheten för enskilda i samband med en skatteutredning upphör så snart skattetillägg kan bli aktuellt. Därmed utesluts också möjligheterna till vitesföreläggande.

* Högsta domstolen, mål B 712-03, Rosengren m.fl., EG-domstolens mål C-170/04

Annons
Annons