search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

PO/PON övervakar pressetiken

Pressetiken i Sveriges tidningar och tidskrifter står under övervakning av PO/PON.

Pressens Opinionsnämnd (PON) grundades 1916 och hade länge ensam kontroll över pressetiken i tryckta periodiska skrifter. 1969 utökades det pressetiska systemet genom inrättandet av Allmänhetens pressombudsman (PO). PO och PON utgör idag ett tvåinstanssystem för kontroll av efterlevnaden av de pressetiska reglerna. 

Det pressetiska systemet syftar i första hand till att utreda anmälningar från privatpersoner som har blivit utpekade på ett kränkande eller nedsättande sätt med namn, bild eller andra uppgifter om deras person. Inkomna anmälningar utreds av PO som avskriver eller hänskjuter ärendet till PON med förslag om klander. Avskrivna ärenden kan även överklagas till nämnden för en överprövning. Finner nämnden i likhet med PO att publiceringen innebar ett brott mot god publicistisk sed klandras tidningen för publiceringen. Det finns tre grader av klander: åsidosatt, brutit eller grovt brutit mot god publicistisk sed. Även juridiska personer kan anmäla till PO/PON men frågan är då endast om företagets/organisationens företrädare har fått tillfälle till att bemöta de publicerade uppgifterna.

Allmänhetens Pressombudsman är sedan september 2007 Yrsa Stenius. Hon är publicist och har mycket lång erfarenhet av journalistik och pressetiska frågor. Tillsammans med biträdande pressombudsman Kersti Söderberg och kanslipersonalen utreder hon mellan 350 och 400 anmälningar varje år. Av dem leder cirka 40–60 anmälningar till klander i PON.

Arbetet i PON leds av ordförande Johan Hirschfeldt samt tre vice ordförande som alla är höga jurister. Nämndens 14 ledamöter och 14 suppleanter utgörs av representanter från tidningsbranschen och allmänheten och utses av PO/PON:s fyra huvudmän (Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter, Publicistklubben och Svenska journalistförbundet), chefsjustitieombudsmannen och Advokatsamfundet.

Annons
Annons