search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Brussels I regulation
Redaktörer: Ulrich Magnus, Peter Mankowski
Förlag: München: Sellier, 2007
Brussels I regulation är första volymen i serien ”European commentaries on private international law”. Medverkar gör framstående jurister från ett flertal europeiska länder.
Boken kommenterar utförligt Bryssel I-förordningen om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. I samma serie kommer senare under året kommentar till nya Bryssel II-förordningen (om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar) 


Handbok om barnkonventionen
Författare: Karin Juhlén, författare till text som rör Sverige
Förlag: UNICEF Sverige, 2007
UNICEF ger för första gången  ut en handbok som behandlar svensk lagstiftning och praxis när det gäller barnkonventionen.
Handboken är en översättning av "Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child". Dessutom behandlas lagstiftning och praxis när det gäller barnets rättigheter i Sverige. Barnkonventionen kommenteras artikel för artikel med utgångspunkt i den tolkning som gjorts av FN:s barnrättskommitté. Under vissa artiklar ges exempel på tillämpning av barnkonventionen i Sverige.
Handboken går även att ladda ned från UNICEFs webbsida, www.unicef.se


Tvisteloven: lov av 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister: kommentarutgave
Redaktör: Tore Schei
Förlag: Oslo: Universitetsforlaget, 2007
En omfattande processrättslig reform trädde i kraft 1 januari 2008 i Norge när den gamla Tvistemålsloven från 1915 ersattes av en ny tvistemålslag ”Tvisteloven”.
Lagen syftar bland annat till att skapa en snabbare och billigare civilprocess. En av grundtankarna bakom lagen är att tvister i högre utsträckning ska avgöras utanför domstol och att domstolsförfarandet därigenom skall göras mer tillgängligt för de tvister som anses höra hemma där.
Lagen innehåller bland annat nya regler om medling, om grupprättegång och om ett förenklat rättegångsförfarande för mindre tvistemål.
Boken är en traditionell lagkommentar med hänvisningar till förarbeten.

Annons
Annons