search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Krav på lagstiftning av CSR

Intresset för Corporate Social Responsibility, CSR, ökar stadigt runt om i världen. Med det följer ett växande arbetsområde för advokater.

Företagens intresse för Corporate Social Responsibility, växer kraftigt. Förespråkarna menar att det är ekonomiskt lönsamt för företag att ta ansvar för frågor om miljö, sociala situationer och ekonomi som innefattas i begreppet CSR. Andra anser att det inte är företagens uppgift att ta ansvar för exempelvis samhällsutvecklingen i utvecklingsländer. En ny studie, ”CSR – från risk till värde”*, ger konkret stöd för att det är ekonomiskt lönsamt för företag att välja en etiskt försvarbar företagspolicy. Advokaten Claes Cronstedt, ledamot av ICJ:s (International Commission of Jurists) expertpanel, anser dock inte att ett frivilligt system är tillräckligt för att föra utvecklingen framåt på området.

– Det är bra att företagsledningar får upp ögonen för att CSR är lönsamt även på ett ekonomiskt plan men det går för långsamt. Vi har sett flera exempel på hur multinationella företags agerande, direkt eller indirekt, har lett till brott mot mänskliga rättigheter i olika länder, säger Claes Cronstedt.

Internationell strafflag omfattar de grövsta brotten mot mänskliga rättigheter och kan bara handläggas av särskilt inrättade internationella domstolar. Än så länge har de internationella domstolarna bara jurisdiktion över fysiska personer. Claes Cronstedt anser att det är dags att skapa möjligheter att även ställa juridiska personer till straffrättsligt ansvar, även i fall då en fysisk person inte kan identifieras som ansvarig i de alltmer komplicerade företagsstrukturerna.

– Flera länder, däribland Australien, Belgien, Kanada, Frankrike, Indien, Norge, England och USA har i sina nationella rättsordningar öppnat för möjligheten för skadelidande att få talan prövad i brottmål mot ett företag som misstänks för internationella brott. Jag är övertygad om att fler länder kommer att följa i deras spår och ställa sig positiva till en utveckling mot gränsöverskridande domsrätt, säger Claes Cronstedt.

ICJ:s expertpanel presenterar sin utredning i mars 2008. Under utredningsarbetet har expertpanelen studerat internationell straffrätt och nationell straff- och civilrätt. Frågan är bland annat när ett företag (liksom dess företrädare) kan hållas juridiskt ansvarigt för annans grova brott mot mänskliga rättigheter trots att företaget inte haft för avsikt att medverka till brott och trots att förövaren inte blivit lagförd. Det kan även handla om att ett moderbolag riskerar att bli solidariskt ansvarigt för dotterbolagets misstag (alltså ej på grund av ansvarsgenombrott som sällan kan tillämpas), vilket kan ge skadelidanden ökad möjlighet till jurisdiktionsval och högre skadestånd.

För att undvika sådana situationer krävs att företaget ser över alla affärsrelationer som kan innebära att företaget medverkar till situationer där brott mot mänskliga rättigheter kan uppstå. Det kan handla om att stödja en brottslig verksamhet genom att köpa och sälja material, anlita säkerhetsexperter eller bidra med information. Ansvar uppkommer om företaget varit medvetet om eller borde ha varit medvetet om att dess delaktighet kan ge upphov till brott.

Claes Cronstedt nämner följande exempel:

  • Bolaget anlitar säkerhetsstyrkor vilka systematiskt begår allvarliga brott mot lokalbefolkningen.
  • Bolaget säljer kemikalier som av köparen används till folkmord.
  • Bolaget upplåter sina lokaler som används av polisen för tortyr av aktivister.
  • Bolaget köper varor som av någon i underleverantörsledet utnyttjar barnarbetskraft eller på annat sätt allvarligt missbrukar sin ställning som arbetsgivare.

– Effekten av att bli dömd för brott mot mänskliga rättigheter torde bli mer kännbar än en förlust i ett tvistemål. En dom i brottmål skadar företaget både vad gäller de anställdas förtroende för arbetsgivaren samt investerares förtroende för varumärket. Advokater måste därför vara tydliga gentemot klienter och informera om hur de bäst undviker affärsrelationer som kan leda till tragiska konsekvenser, säger Claes Cronstedt.

*Studien CSR – från risk till värde är skriven av professor Lars Hassel, Handelshögskolan i Umeå, professor Fredrik Ljungdahl, Jönköpings International Business School och specialistrevisor Lars-Olle Larsson, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers.

Annons
Annons