search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Jurister kämpar för mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är hårt eftersatta i Afrika. Nu processar afrikanska jurister i nationella domstolar i bland annat Uganda, Gambia, Zimbabwe och Kenya för att stärka mänskliga rättigheter i nationell domstol och lagstiftning.

För att stötta enskilda jurister i kampen om mänskliga rättigheter påbörjades det så kallade AHRAJ-projektet 2001. (AHRAJ står för African Human Rights and Access to Justice programme.) Målet är att stärka befintlig nationell lagstiftning om mänskliga rättigheter genom att välja ut strategiskt viktiga mål att driva i nationella domstolar. Stödet består bland annat av juridiska resurser, ekonomiskt bistånd och informationssamordning av rättsutvecklingen mellan länderna. AHRAJ-projektet är ett samarbete mellan Svenska ICJ (International Commission of Jurists) och ICJ Kenya. Från organisationens sida hoppas man att en positiv utveckling i ett land ska sprida sig till andra länder i regionen. 

Möte i stockholm

Den 6 och 7 februari samlades representanter från ICJ Kenya och ICJ Sweden, för att diskutera den nu rådande situationen och framtiden för mänskliga rättigheter i Afrika. Under seminariet talade bland andra Neneh Chamchongan som berättade om sitt arbete som jurist i Gambia. Som exempel på brott mot de mänskliga rättigheterna berättade hon hur en klients rätt till en rättvis rättegång kränkts upprepade gånger då en och samma domare haft olika poster inom domstolen och därmed prövat samma mål flera gånger.

Från Uganda kom också rapporter om att personer arresterats och hållits fängslade utan rättegång på grund av deras sexuella läggning. Det är svårt att driva egna mål eftersom få advokater vill riskera sitt rykte och sina kontakter med andra klienter. I Zimbabwe rör problemen främst rätten till yttrande- och informationsfrihet. Monica Mbaru från ICJ Kenya redogjorde för svårigheterna att upprätthålla barns rättigheter och underströk att det är mycket vanligt att flickor gifts bort i mycket ung ålder och att barn rekryteras som soldater. Undertecknade internationella konventioner såväl som nationell lagstiftning respekteras inte.

Hoppfull framtid

Trots de stora problem som råder i regionen var Monica Mbaru hoppfull. Den dramatiska politiska förändringen i Kenya har inte stoppat programmet utan AHRAJ-projektet pågår fortfarande.
– Vi är jurister. Genom att driva mål, arbeta med lobbying och stötta enskilda jurister med juridisk kunskap och strategier stärks de mänskliga rättigheterna i Afrika, sade Monica Mbaru.

Målen tar dock ofta mycket lång tid innan de är avgjorda och det kräver resurser. Från ICJ:s sida underströks vikten av kontinuitet. För att fortsätta projektet behövs ytterligare bistånd under de kommande tre åren. 

Annons
Annons