search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Förteckning över remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttrande

R-2007/0884  Betänkandet Äktenskap för par med samma kön – Vigselfrågor (SOU 2007:17)
R-2007/1247  Promemorian Skärpta fusionsregler (Ds 2007:35)
R-2007/1287  Betänkandet Beslutanderätt vid gemensam vårdnad m.m. (SOU 2007:52)
R-2007/1352  Energimarknadsinspektionens rapport Skydd i lag mot avstängning av elleveranser för elanvändare som bedriver samhällsviktig verksamhet
R-2007/1372  Promemorian Godkännande av Prümrådsbeslutet (Ds 2007:40)
R-2007/1392  Betänkandet Upplåtelse av den egna bostaden (SOU 2007:74)
R-2007/1394  Promemoria angående erkännande av yrkeskvalifikationer för fastighetsmäklare och väktare
R-2007/1541  Promemoria om Sveriges antagande av rambeslut om överförande av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen
R-2008/0029  Naturvårdsverkets förslag till sanktioner för brott mot Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1013/2006 om transport av avfall
R-2008/0032  Promemorian Börsers regelverk
R-2008/0033  Promemorian Rättelse av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
R-2008/0153  Promemorian Komplette-ringar till förslaget om sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn
Annons
Annons