search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

EG-domstolen ger inga klara besked om fildelning

Det är upp till de enskilda medlemsstaterna att göra avvägningen mellan skyddet för medborgarnas integritet och upphovsrättsinnehavares rättigheter. Det fastslog EG-domstolen i slutet av januari, när domen föll i målet Productores de Música de España (Promusicae) mot Telefónica de España SAU.

– Domen visar att Sverige kan gå vidare med lagförslaget om att internetoperatörerna ska lämna ut fildelares IP-adresser. Det är positivt, och vi hoppas att lagen kommer på plats snabbt, säger Lisa Cronstedt, informationsansvarig på skivbranschens organisation IFPI.

Målet har sin grund i att den spanska upphovsrättsorganisationen Promusicae, med hänvisning till det civilrättsliga sanktionsdirektivet, krävt att telefonbolaget Telefónica de España SAU skulle lämna ut IP-adresser till personer som antas syssla med olaglig fildelning. Telefónica hävdade i den nationella domstolen att enligt spansk lagstiftning är det endast tillåtet att lämna ut sådana upplysningar i brottmål eller i ärenden som rör allmän säkerhet eller nationens försvar.

Den spanska domstolen ställde då en fråga till EG-domstolen för att få klarhet i huruvida gemenskapsrätten innebär att medlemsstaterna är skyldiga att föreskriva en skyldighet att lämna ut personuppgifter i tvistemål, i syfte att skapa ett effektivt skydd för upphovsrätten. Domstolens generaladvokat kom i sin utredning fram till att en sådan skyldighet står i strid med andra direktiv om skydd för enskildas personuppgifter.

Men domstolen gör en annan tolkning. Direktiven om skydd för personuppgifter tillåter enligt dem undantag för åtgärder som är nödvändiga för att skydda medborgarnas fri- och rättigheter, även immateriella rättigheter. Det finns därmed inte något hinder för medlemsstaterna att kräva av internetoperatörer att de ska lämna ut personuppgifter i ett tvistemål. Samtidigt innebär inte sanktionsdirektivet heller att medlemsstaterna måste föreskriva en sådan skyldighet.

EG-domstolen understryker att tolkningsfrågan handlar om hur skydden för olika grundläggande rättigheter kan förenas med varandra. I detta fall ska rätten till skydd för privatliv vägas mot rätten till skydd för egendom och rätten till effektivt rättsmedel.

Domstolen lämnar alltså åt de enskilda medlemsstaterna att hitta balansen mellan de olika grundläggande rättigheterna. När medlemsstaterna införlivar de olika direktiven ska ländernas myndigheter och domstolar se till att den nationella rätten överensstämmer med direktiven, och att reglerna inte tolkas på ett sätt som står i strid med grundläggande rättigheter eller andra principer för gemensamhetsrätten

– En följd av domen är att varje land har en ganska stor flexibilitet i hur landet vill agera. Samtidigt är internet globalt och därför måste det finnas ett regelverk som är just globalt eller åtminstone europeiskt. Det gör att Sverige och andra länder måste försöka komma fram till ett förhållningssätt som är gemensamt, säger mediekonsulten Gunnar Bergvall.

Han var en av grundarna till TV 4 och tidigare vd för företaget och har lång erfarenhet från mediebranschen.

– Kom ihåg: Om upphovsmännen inte får ersättning för sina prestationer blir det på sikt inga prestationer, säger han. 

Ulrika Brandberg, Tom Knutson

EG-domstolens dom i mål C-275/06.

Läs mer om upphovsrätten i detta nummer.

Annons
Annons