search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende 6

Jäv. Varning tilldelad.

Bakgrund
Advokatfirman C AB har biträtt X under många år i olika ärenden. Byråns olika advokater har biträtt X och hans olika bolag. Y-banken har ingivit ansökan om stämning mot X. Bankens juridiska ombud är A från Advokatfirman C. 
 
Anmälan
Anmälan från X, inkommen till Advokatsamfundet den 2 november 2006, avser följande.

Advokatfirman C har hjälpt honom i allehanda mål och ärenden i över 30 år. Under en längre period var en av advokaterna styrelseordförande i flera av hans bolag. En av advokaterna, B, har nu senast under en 5-årsperiod bistått honom med ett försäkringsärende i samband med en trafikolycka. Vid ett samtal med advokat D framkom det att Advokatfirman C genom advokat A bistår Y-banken med honom som motpart. Det kan inte vara god advokatsed, att ena dagen bistå honom och nästa dag föra talan mot honom. Advokatfirman känner på så sätt väl till hans ekonomiska förehavanden, och kan driva dessa uppgifter mot honom.

Advokatens yttrande
A har i ett yttrande inkommet till Advokatsamfundet 20 november 2006, bestridit att han handlat i strid med god advokatsed och anfört i huvudsak följande.

Han bekräftar att X själv och genom bolag tidigare har varit klient hos Advokatfirman C. Advokaten E, som slutade på advokatfirman år 2001, är den som huvudsakligen har biträtt X:s bolag, dels som ombud för men även som styrelseledamot i av denne ägda bolag. Detta avsåg ärenden som handlades på 1980-talet och i något fall i början av 1990-talet. Advokaten D har biträtt Å AB i ett par ärenden, senast 1994 och i ett begränsat konsultationsärende år 2004 företrätt Ä AB, ett annat av X ägt bolag. Sistnämnda rörde tvist med en möbeldesigner och innefattade endast något eller ett par brev, ingen process.

Advokaten B har biträtt X avseende skadereglering efter trafikolycka. Detta ärende har pågått under tiden 1997- 2005. Det ärende i vilket han nu biträder Y-banken mot X avser borgensåtaganden som X har gjort för bolags räkning rörande konkursdrabbad affärsverksamhet i Småland och Skåne. Dessa affärsverksamheter har inget samband med något av de bolag som Advokatfirman C tidigare företrätt. Tvistefrågan gäller huvudsakligen huruvida banken lämnat utfästelse till X att dennes borgensåtaganden skulle vara tidsbegränsade. Inget av de tidigare uppdragen har varit av sådan art att de uppgifter advokatfirman till följd därav erhållit kan tänkas få betydelse för nu pågående uppdrag för Y-banken.

Det är hans uppfattning att han inte har varit skyldig att avböja uppdraget för Y-banken på grund av att Advokatfirman C tidigare biträtt X:s bolag vari han haft intressen.

Av X:s skrift bibringas man intrycket av att hans själv synes vara av uppfattningen att hans relation med Advokatfirman C skulle vara av karaktären varaktig och pågående. Att så inte är fallet framgår dels av ovanstående men även av det faktum att X i tvisten med Y-banken valt att anlita ombud från annan advokatbyrå.

Genmäle från anmälaren
Det bör tilläggas att advokat D på Advokatfirman C har biträtt honom i ett ärende rörande provisionsersättning för Å AB och Ä AB. Y-bankens krav på honom kan härledas ur hans engagemang i Å. Att Advokatfirman C idag inte skulle vara "hans" advokatfirma är felaktig. Han sitter dessutom med i en del andra bolag som också har advokater från Advokatfirman C som rådgivare.

Advokat E är i dag hans ombud och det var på inrådan av Y-banken som han anlitade ett lokalt ombud.

Advokatfirman C har, genom att biträda honom vid skadereglering av hans personskada, fått inblick i hans privata ekonomi. Vid eventuella förhandlingar med banken om betalning har givetvis dessa uppgifter betydelse genom att banken har fått tillgång till information som man annars inte skulle ha haft.

Genmäle från advokaten
Y-banken har tagit del av pågående skriftväxling i disciplinärendet. Ingen kan erinra sig att någon på banken skulle ha lämnat råd till X att anlita lokalt ombud. Generellt kan sägas att banken inte lämnar råd av den arten.

X nuvarande inställning att Advokatfirman C skulle vara "hans" byrå ifrågasätts. Det förefaller vara en efterhandskonstruktion.

Ytterligare skriftväxling
Ytterligare skriftväxling har förekommit i ärendet.

Nämndes bedömning och beslut
Advokatfirman C har under många år, genom olika advokater, biträtt X och honom närstående juridiska personer i en mängd olika ärenden. A borde därför ha avböjt uppdraget att företräda Y-banken mot X. Genom att inte göra så har A allvarligt brutit mot god advokatsed.

På grund härav tilldelar nämnden A varning enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken

Annons
Annons