search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende 5

Advokat var delägare i ett handelsbolag samt offentlig försvarare för X, som var misstänkt för ekonomisk brottslighet. Advokaten skulle ha tillsett att handelsbolaget inte gjorde affärer med det aktiebolag, som ägdes av X hustru samt för vilket X var företrädare. Varning tilldelad.

Bakgrund
I en artikel publicerad den 13 juni 2007 framkom bland annat följande. Samtidigt som A försvarade en 35-årig man, misstänkt för ekonomisk brottslighet, skall A genom sitt handelsbolag (Handelsbolaget) ha gjort en fastighetsaffär värd 5,2 miljoner kronor med mannen. Affären gjordes med ett aktiebolag (Aktiebolaget) som ägs av klientens hustru Z. A har i ett uttalande sagt att han aldrig skulle göra affärstransaktioner med mannen som fysisk person, i så fall hade han nog avstått.

Advokatens yttrande
A har i infordrat yttrande, daterat den 19 juli 2007, anfört i huvudsak följande. Han är sedan flera år tillbaka förordnad som offentlig försvarare för en person vid namn X, som är delgiven misstanke om bland annat grovt bokföringsbrott. Något åtal har dock ännu ej väckts och i dagsläget är det oklart om åtal kommer att väckas.
Han är sedan många år delägare i Handelsbolaget, vilket i huvudsak bedriver handel med och förvaltning av fastigheter. Andra delägaren är B. I anledning av att delägarna i Handelsbolaget beslutat att utöka fastighetsinnehavet har anbud framförts på tre hyresfastigheter i Skövde, vilka var till salu. En av dessa fastigheter, D 4, ägdes av Aktiebolaget. Något uppdrag för detta bolag föreligger ej. Aktiebolaget har aldrig varit föremål för utredning och någon misstanke om oegentligheter i detta aktiebolag föreligger ej. Däremot är det korrekt att X sitter i styrelsen och är en av två företrädare för Aktiebolaget. Det kan även noteras att Aktiebolaget ägs och företräds av Z, som också undertecknat köpekontraktet. Något uppdrag för Z föreligger ej. Överlåtelsen har genomförts strikt affärsmässigt och på strikt affärsmässiga grunder. Enär Aktiebolaget aldrig varit hans klient och heller inte i något sammanhang var inblandat i någon brottsutredning eller annan utredning, samtidigt som överlåtelsen av fastigheten var ett normalt led i den rörelse som både köpar- och säljarbolag bedrev, anser han inte att det förelåg några hinder att genomföra affären ur etisk synvinkel.

Han har utgått från och har också haft anledning att utgå från att då säljaren av fastigheten jämväl innebärande den part affärstransaktionen utförts med, inte är klient till Advokatbyrån, föreligger inget klientförhållande. Även i det fall att vägledande regler om god advokatsed, då främst 22 §, skulle vara tillämpliga, är överlåtelsen en affärsmässigt helt korrekt och normal transaktion som utförts i den rörelse som bedrivs av Aktiebolaget och Handelsbolaget, varför inte heller vid en sådan bedömning någon handläggning som kan föranleda kritik, har utförts.

A har beretts tillfälle att slutföra sin talan och har i yttrande daterat den 22 november 2007 i huvudsak anfört följande. Någon erinran eller synpunkt mot överlåtelsen av fastigheten D 4 föreligger inte från någon part eller myndighet. Han har bifogat en skrivelse av den 7 november 2007 från Aktiebolaget genom Z vari hon bland annat intygar att Handelsbolaget framfört det högsta anbudet.

Nämndens bedömning och beslut
Med hänsyn till att A var försvarare för en klient, som var misstänkt för ekonomisk brottslighet och som var ställföreträdare för säljarbolaget, samt att säljarbolaget ägdes av klientens hustru skulle A tillsett att Handelsbolaget inte gjorde affärer med säljarbolaget. Genom att inte göra så har A allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

Annons
Annons