search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Ännu inget beslut i auktionsfrågan

Frågan om intressekonflikter vid så kallade kontrollerade auktioner har väckt livlig debatt i Advokatsamfundet. Än har den inte fått någon lösning, men styrelsen skickar med en tänkbar formulering i förslaget till nya vägledande regler.

Advokatsamfundets styrelse har varit enig om det allra mesta i förslaget om nya vägledande regler. Men en knäckfråga återstår. Det handlar om intressekonflikter vid företagsöverlåtelser, närmare bestämt om huruvida en advokatbyrå kan företräda flera budgivare vid en så kallad kontrollerad auktion.

Nuvarande regelverk medger inte att en advokatbyrå företräder mer än en budgivare i taget vid en företagsöverlåtelse. Styrelsen bekräftade detta i ett vägledande uttalande från april 2004.Konjunkturen var då stigande, och marknaden för företagsöverlåtelser het. Allt fler företag såldes genom ett auktionsförfarande, där ett antal budgivare bjöds in. Frågan om en advokat eller en advokatbyrå kunde biträda fler än en av dessa potentiella köpare kom som en naturlig följd av detta.

Entydigt nej

Styrelsens svar på frågan var ett entydigt nej. ”Två eller flera inbjudna budgivare eller presumtiva köpare av ett objekt som bjuds ut till försäljning måste anses ha mot varandra stående intressen redan därigenom att normalt endast en av dem kan uppnå målet att bli köpare. Det framstår därför som uppenbart oförenligt med god advokatsed att en advokat åtar sig uppdrag för två eller flera inbjudna budgivare eller presumtiva köpare” heter det bland annat i det vägledande uttalandet.

Diskussionen om intressekonflikter i samband med kontrollerade auktioner var en viktig faktor bakom beslutet om en översyn av de vägledande reglerna vid fullmäktigemötet 2005. Etikkommittén har under den senare delen av sitt arbete fått ta emot en rad synpunkter just i auktionsfrågan.

Reglerna om intressekonflikter vid kontrollerade auktioner var ett av de områden där det fanns skilda meningar i kommittén. Majoriteten ville inte öppna någon möjlighet för byråerna att företräda fler än en budgivare. Två ledamöter ville istället ha en generell rätt att företräda flera budgivare, förutsatt att det fanns informationsbarriärer och att klienterna samtyckte.

Ett kompromissförslag lades fram av en annan ledamot. Huvudregeln ska enligt detta vara att en byrå inte får företräda olika budgivare i kontrollerade auktioner. Styrelsen kan dock ge dispens och tillåta detta om advokatbyrån uppfyller en rad villkor, till exempel att det är fråga om en transaktionsvan klient och att byrån kan skapa täta informationsbarriärer (se artikel i Advokaten nr 9, 2007).

Förslag till formulering

Eftersom meningarna inom kåren och inom styrelsen gått isär så starkt i just auktionsfrågan har styrelsen ännu inte fattat något beslut i frågan om ett undantag från reglerna om intressekonflikt vid företagsöverlåtelse. Istället har styrelsen bifogat ett förslag till hur en dispensregel skulle kunna utformas. Enligt detta ska styrelsen kunna ge dispens och tillåta en advokatbyrå att företräda flera budgivare, förutsatt att man uppfyller högst ställda krav. Dispensen ska vara generell, och en advokatbyrå behöver alltså inte ansöka inför varje företagsöverlåtelse.

– Eftersom styrelsen varit delad i frågan har man i detta läge inte velat avfärda möjligheten att införa en dispensmöjlighet, säger ställföreträdande chefsjurist Johan Sangborn som fungerat som sekreterare åt Etikkommittén och föredragande för styrelsen.

Enligt styrelsen ska formuleringen, om den tas in i de vägledande reglerna, bara gälla för just kontrollerade auktioner och inte kunna tillämpas analogt beträffande andra typer av transaktioner eller liknande former av advokatuppdrag. Det är alltså fråga om ett mycket begränsat undantag. De villkor som ska vara uppfyllda är framför allt att byrån kan upprätta informationsbarriärer mellan de olika avdelningar som biträder de olika budgivarna och att klienten samtycker.

Internationell trend

De advokater som argumenterat för att tillåta att en byrå företräder fler än en budgivare har framför allt pekat på att det är tillåtet i andra länder.

– Det finns en internationell trend att viktiga jurisdiktioner i vår närhet tillåter advokatbyråer att företräda fler än en budgivare i taget, säger Johan Sangborn.

England, Tyskland och Norge är exempel på länder där advokatetiken tillåter byråerna att företräda flera potentiella köpare i en auktion. I England, Tyskland och Norge krävs att klienterna samtycker till detta, och att de är väl informerade och medvetna om vad samtycket innebär.

Så kallade informationsbarriärer, eller ”kinesiska murar” tillämpas i England och Tyskland för att förhindra intressekonflikter. Informationsbarriärerna ska skapa vattentäta skott mellan de grupper som företräder olika budgivare.

I Finland och Danmark accepterar man inte att en advokatbyrå företräder flera budgivare.

CCBE förbjuder inte

Rådet för Advokatsamfunden i Europa, CCBE, har inte explicit tagit ställning i frågan om informationsbarriärer och samtycke som bot mot intressekonflikter. Klart är dock att CCBE:s Code of Conduct inte förbjuder en byrå att företräda flera budgivare.

Styrelsens förslag på formulering av en undantagsregel:
”I fråga om företagsöverlåtelse genom auktionsförfarande, så kallade controlled auction, får styrelsen efter ansökan meddela undantag från reglerna om intressekonflikter. Ett sådant undantag får återkallas när styrelsen finner skäl till det.”

Ulrika Brandberg, Tom Knutson

Annons
Annons