search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Utökad rätt till biträde vid förundersökning

Regeringen vill utöka rätten till juridiskt biträde i samband med förundersökningar. Nu föreslås att alla personer som ska förhöras ska ha rätt till ett biträde om det kan ske utan men för utredningen.

De nuvarande reglerna om krav på skälig misstanke om brott och att misstankarna ska riktas mot en viss person beskrivs som förlegade i propositionen. Genom ändringen ska även andra aktörer som vittnen, målsägande eller omhändertagna personer, som behöver juridiskt stöd få rätt till det. I första hand föreslås biträdet få en juridiskt rådgivande funktion snarare än en direkt försvararroll. Biträdets behörighet skulle därmed inte liknas vid en försvarares eller ett målsägandebiträdes enligt rättegångsbalken. Det anses tillräckligt att biträdet har rätt att närvara vid förhöret med den hörde.

För att minimera risken för olämpliga ombud som kan sabotera förundersökningar föreslås i fråga om biträdets kvalifikationer att samma krav skall gälla som för en privat försvarare. Om biträdet inte svarar mot de formella kraven eller på annat sätt hindrar utredningen bör förundersökningsledaren kunna utestänga biträdet från förhöret. I praktiken innebär förslaget att uppdragen i stort sett uteslutande kommer att gå till jurister, inte minst advokater.

Enligt Advokatsamfundets generalsekreterare, Anne Ramberg, är förändringarna vad gäller rätten till biträde vid förhör under förundersökning ett steg på vägen men kan ändå inte anses tillräckliga, eftersom en person som på goda grunder på ett senare stadium kan antas bli formellt delgiven misstanke om brott själv måste begära biträdet och även, i vart fall initialt, stå för kostnaderna för biträdet.
– I en rättsstat skall staten kostnadsfritt tillhandahålla ett rättsligt biträde för den mot vilken brottsmisstankar riktas. För att undvika onödiga byten av biträde exempelvis när misstankarna manifesterats genom formell brottsmisstanke, bör dessutom endast advokater komma i fråga som biträde, säger Anne Ramberg.
I propositionen föreslås även att underrättelse till närstående om ett frihetsberövande ska ske tidigare och i fler fall än idag.

EB

Källa: prop. 2007/08: 47 Utvidgad rätt till biträde vid förhör under förundersökning m.m.

Annons
Annons