search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

Kraftigt höjda straff för mord föreslås

Nyligen presenterade Straffnivåutredningen ett förslag som innebär att straffet för mord ska vara fängelse i minst 10 år och högst 18 år eller på livstid. Syftet är att göra det lättare att döma ut ett straff som bättre svarar mot hur allvarligt brottet är i det enskilda fallet. Avsikten är att hela straffskalan ska användas och fängelse på livstid ska dömas ut i de allvarligaste fallen av mord, där fängelse i 18 år inte anses tillräckligt. De nya förändringarna föreslås börja tillämpas den 1 januari 2009.

Kronofogden stoppar felaktiga uppgifter

Problemen med felaktiga registreringar hos Kronofogdemyndigheten ska åtgärdas. I en promemoria föreslås att missvisande uppgifter om privatpersoner ska rättas genom att informationen blockeras och beläggs med sekretess. Därmed kan uppgifterna inte användas vid kreditupplysning.

Källa: Promemoria: Rättelser av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Med övervakningskameror och bättre belysning kan brottsligheten minska

Kameraövervakning och bättre gatubelysning kan minska brottsligheten. Det visar ny internationell forskning från Brottsförebyggande rådet, Brå. På platser som kameraövervakades sjönk antalet brott med 16 procent.

Störst nedgång skedde vid parkeringsplatser som hade en minskning med 51 procent. Studier gjorda i Storbritannien visade att mer ljus gav en minskning av antalet brott med 38 procent. 

Regeringen utreder brottsprovokation

Regeringen öppnar dörren för att tillåta brottsprovokation. En utredare ges i uppdrag att se över vad polisen får göra, och hur framprovocerade brott ska bedömas.

Strax före jul beslutade regeringen om direktiv till en utredning om polisens arbetsmetoder. Utredaren ska bland annat överväga om de brottsbekämpande myndigheterna bör få provocera fram brott, och i vilken mån poliser som infiltrerat kriminella gäng kan delta i planering och utförande av brott. Utredaren ska dessutom se över hur polisens och tullens rapporterings-, anmälnings- och ingripandeskyldighet och åklagarnas åtalsplikt ska tillämpas vid infiltrationsoperationer.

Metoden att provocera fram brott för att bekämpa och utreda brottslighet är inte reglerad i lag. Frågan hur man ska bedöma brott som provocerats fram aktualiserades så sent som i slutet av december av Högsta domstolen. Domstolen friade då tre personer som sålt den stulna Rembrandtmålningen Självporträtt, med hänvisning till att deras rätt till en rättvis rättegång blivit undergrävd genom brottsprovokation.

Dir. 2007:185 Högsta domstolen, mål nr B 5039-06
Uppdraget ska redovisas den 1 september 2009

Regeringen utser ny rikspolischef

Efter en stark kritik inom polisen mot rikspolischef Stefan Strömberg beslöt regeringen i december 2007 att Stefan Strömberg från årsskiftet 2007/2008 överflyttas till en tjänst som generaldirektör vid Justitiedepartementet.
Från och med den 1 januari 2008 ersätts Strömberg av Bengt Svenson, chef för polisavdelningen vid Rikspolisstyrelsen, som tillförordnad rikspolischef tills en ny ordinarie rikspolischef har utsetts.

Stefan Strömberg utsågs 1998 till generaldirektör och chef för Domstolsverket. Där genomförde han stora insatser för utveckling och effektivisering av domstolsväsendet. Den 1 januari 2005 efterträdde han Sten Heckscher som rikspolischef.

 

Annons
Annons