search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Lojaliteten mot klienten?

Inget hinder mot att baktala klient om det sker via pressen. Disciplinnämnden ingriper inte mot advokat som offentligt redogjorde för svagheterna i klientens sak medan målet väntade på prövningstillstånd.

Advokaten A biträdde ett nordeuropeiskt företag i samband med klander av en skiljedom vid svensk domstol. Efter en tid bytte klienten ombud och en annan svensk advokat, undertecknad, tog över ärendet. Sedan Svea hovrätt avgjort klandermålet till klientens nackdel, överklagade klienten till Högsta domstolen.

Kritiserade avgörande

I februarinumret 2006 av den engelska tidskriften Chambers Client Report, skrev advokaten A en artikel under rubriken "Expert Opinion". Däri kritiserade advokaten A skiljenämndens avgörande – ett avgörande vilket han som ombud hade försvarat i tingsrätten. I artikeln påstod advokaten A att skiljenämndens avgörande baserades på skäl som var "spurious", det vill säga falska, oäkta, hycklande. Vidare att det var förvånansvärt att skiljenämnden godtagit klientens argument beträffande tvistens bristande skiljemässighet, vilket var den centrala frågan. Han gick in i en diskussion av innehållet i svensk rätt och förklarade varför han ansåg att klienten hade fel i sak. Advokaten A uppgav slutligen i artikeln att han inte ansåg det troligt att prövningstillstånd skulle komma att meddelas och redogjorde för skälen härtill.

Klienten blev bestört över att en ledamot av Sveriges advokatsamfund som företrätt klienten i tvisten finner det möjligt att offentligen i tryck företräda åsikter som är diametralt motsatta klientens intressen, inte bara medan målet pågår utan i dess mest känsliga skede då klienten väntar på prövningstillstånd från Högsta domstolen. Advokaten A:s uttalanden tog upp alla motpartens sakargument utan att utelämna något och offentliggjorde dem under täckmantel av en "expert opinion".

Visst innebär väl lojalitetsplikten att advokat inte offentligt skall baktala klienten? Gör det någon skillnad att företaget inte längre var advokaten A:s klient eftersom han blivit avkopplad? Är det tillåtet att skriva en artikel som går stick i stäv med klientens intressen? Hur långt bakåt i tiden sträcker sig lojalitetsplikten mot tidigare klienter? Dessa angelägna frågor ville den numera mycket upprörda klienten ha svar på då han hänsköt saken till disciplinnämnden.

Efter 15 månader svarade disciplinnämnden att anmärkningarna avser åtgärd som faller inom ramen för den grundlagsfästa tryck- och yttrandefriheten. De kan därför inte leda till någon disciplinär påföljd och nämnden ansåg sig dessutom förhindrad att uttala sig om lämpligheten av det A gjort. Anmälan föranledde därför ingen åtgärd. I protokollet angavs vidare att disciplinnämnden överlämnade beslutet till Advokatsamfundets styrelse för de åtgärder beslutet kan föranleda. Sedan jag flera gånger förhört mig om när styrelsen skulle ta upp saken fick jag beskedet att styrelsen inte skulle ta upp ärendet.

Situationen idag är således den att svenska advokater fritt kan uppträda illojalt mot tidigare klienter, bara det sker via pressen. Då detta blir känt kommer det att minska förtroendet för den svenska advokatkåren och minska den visserligen blygsamma, men dock plats, som Sverige har i internationella skiljeförfaranden.

Slår in öppna dörrar

Att advokaten A har en grundlagsfäst rätt att skriva i pressen är inte ifrågasatt av någon. Det är inte det saken gäller. Disciplinnämnden slår här in öppna dörrar. Det saken gäller är inte det faktum att advokaten skrivit i pressen utan huruvida han, då han gjorde det, bröt mot god advokatsed på grund av vad han skrev. En person kan, då han utnyttjar en rättighet, överträda regler som han genom sitt val att tillhöra Advokatsamfundet åtagit sig att följa. Att bidra till den offentliga debatten är lovvärt, att svika och baktala en klient är det inte.

Det är nu dags för Advokatsamfundets styrelse att ta itu med problemet och klargöra vilka plikter medlemmarna har.

Sigvard Jarvin, advokat

Svar: Grundlag stoppar agerande

Advokatens plikter regleras i Rättegångsbalken och Vägledande regler om god advokatsed. Advokaten har en långtgående tystnadsplikt. De grundlagsskyddade yttrande- tryckfriheterna hindrar Advokatsamfundet att i ett enskilt fall göra ett skriftligt uttalande eller att utdöma påföljd, oaktat om brott mot tystnadsplikten eller lojalitetsplikten må ha skett.

Generalsekreteraren

 

Annons
Annons