search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Bevis. 8, Prövning av migrationsärenden
Författare: Christian Diesen m.fl.
Förlag: Norstedts juridik, 2007
I denna antologi beskrivs de allmänna grunderna för migrationsrätten, både i svensk och internationell rätt, myndigheternas och domstolarnas utredningsansvar, metoder för bevisprövningen och ombudets uppgifter i processen. Boken ersätter ”Bevis 2. Prövning av flyktingärenden”.

Föräldrar i arbete: en könskritisk undersökning av småbarnsföräldrars arbete
Författare: Jenny Julén Votinius
Förlag: Makadam, 2007
Akademisk avhandling, Lunds universitet
Enligt svensk arbetsrätt kan nyblivna föräldrar vara lediga från jobbet med statlig ersättning under en lång period i jämförelse med andra länder. Föräldralediga får heller inte missgynnas i arbetslivet. Ändå visar forskning och statistik att barnafödande och föräldraledighet hämmar löneutveckling och utgör ett hinder för den som vill göra karriär.
Samtidigt som arbetsrätten innehåller regler om att förvärvsarbete skall kunna förenas med omsorg om barn, finns andra regler som i praktiken överlåter åt den enskilda arbetsgivaren att bestämma om en viss arbetstagare skall kunna förena sitt arbete med föräldraskapet. Enligt författaren är arbetarskyddsreglerna för föräldralediga kraftfulla i teorin men tandlösa i praktiken. Mot bakgrund av rättsreglernas innehåll utvecklar och analyserar hon varför det är så.

Jordabalken: en kommentar till JB och anslutande författningar
Författare: Lars K. Beckman m.fl.
Förlag: Norstedts juridik, 2007
Boken kommenterar de fastighetsrättsliga författningarna. Vid sidan av Jordabalken kommenteras även anslutande lagstiftning, bland annat bostadsförvaltningslagen, hyresförhandlingslagen, lagen om arrendenämnder och hyresnämnder, jordförvärvslagen, lagen om förvärv av hyresfastighet och förköpslagen. I anslutning till varje paragraf finns utförliga hänvisningar till förarbeten, rättsfall och litteratur.
Tidigare utgåvor utkom i serien Lagbokskommentaren med titeln Fastighetsrätt I och II och utgavs senast år 2001.

Ny litteratur
Ansökan till inskrivningsmyndighet – ingivarhandledning (5. uppl. Domstolsverket. 26 s)
Berglund, Kerstin: Straffrätt och kön (Iustus. 407 s. Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala ; 111. Akademisk avh.)
Bergström, Marianne; Sjödén, Elisabeth: Rätt skatt vid arbete & bosättning utomlands (4. uppl. Stockholm : Skattebetalarnas förening. 281 s)
Bohlin, Alf; Warnling-Nerep, Wiweka: Förvaltningsrättens grunder (2. uppl. Norstedts juridik. 438 s)
Bohlin, Alf: Offentlighetsprincipen (7. uppl. Norstedts juridik. 291 s)
Bonde, Fredrik; Dahlsjö, Anders; Julstad, Barbro: Fastighetsbildningslagen – en kommentar (3. uppl. Norstedts juridik. Norstedts gula bibliotek)
Boserup, Hans: Mediation – six ways in seven days – special part of the mediation process (Copenhagen : DJØF Publishing. 263 s)
BRÅ-rapport 2007:21 – Korruptionens struktur i Sverige (BRÅ, 154 s)
BRÅ-rapport 2007:23 – Fusk med a-kassa (BRÅ, 96 s)
BRÅ-rapport 2007:24 – Narkotikastatistik: personer lagförda för narkotikabrott. 2006 (BRÅ, 73 s)
BRÅ-rapport 2007:26 – Våld mot personer med funktionshinder (BRÅ. 96 s)
Craig, Paul; de Búrca, Gráinne: EU Law: text, cases and materials (4. ed. Oxford: Oxford University Press, 2008. 1148 s)
Falkanger, Thor; Falkanger Aage Thor: Tingsrett (6. utg. Oslo: Universitetsforlaget. 798 s)
Hambro, Peter E: Arveloven – kommentarutgave (4. utg. Oslo: Universitetsforlaget. 669 s)
Heuman, Sigurd; Tansjö, Anna: Sekretess m.m. hos allmän domstol (2. uppl. Lund: Lunds domarakademi. 149 s)
Jan Hellner in memoriam – Commercial law challenges in the 21st century / editors Ross Cranston, Jan Ramberg, Jacob Ziegler (Iustus. 301 s. Stockholm Centre for Commercial Law; 5)
Johansson, Svante: Associationsrätten – en introduktion (3. uppl. Norstedts juridik. 113 s)
Kapitalmarked og kunderelationer – hilsener til Lars Gorton / Lennart Lynge Andersen, red. (København : Thomson. 219 s)
Kronqvist, Stefan: Brott och digitala bevis – en handledning (2. uppl. Norstedts juridik. 217 s)
Lassen, Birger Stuevold; Stenvik, Are: Designrett – en innføring (Oslo: Cappelen akademisk forlag. 2006. 155 s)
Lindell, Bengt: Notorietet och kontradiktion (Iustus. 278 s)
Lunning, Lars: Anställningsskydd, Supplement 2007 (Norstedts juridik. 62 s)
Lynge Andersen, Lennart; Madsen, Palle Bo: Aftaler og mellemmænd
(5. udg. København : Thomson, 2006. 495 s)
Madsen, Finn: Commercial arbitration in Sweden – a commentary on the Arbitration Act (1999:116) and the rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (3. ed. Oxford: Oxford University Press. 512 s)
Merino-Blanco, Elena: The Spanish law and legal system (2. ed. London : Sweet & Maxwell, 2006. 379 s)
Murphy, Peter: Murphy on evidence (10. ed. Oxford : Oxford University Press. 707 s)
Norée, Annika: Rättsfall i straffrätt (Norstedts juridik. 224 s)
Nymark, Manólis: Praktisk IT-rätt för sjukvården (Norstedts juridik. 512 s)
Petersson, Roger Reinholdsson, Klas: Personuppgiftslagen i praktiken
(4. uppl. Norstedts juridik. 227 s)
Ramberg, Jan: Studier i avtalsrätt, köprätt och transporträtt (Norstedts juridik. 328 s)
Sandgren, Claes: Rättsvetenskap för uppsatsförfattare (2. uppl. Norstedts juridik. 125 s)
Schabas, William A.: An introduction to the international criminal court
(3. ed. London: Cambridge University Press. 548 s)
Trafikförfattningar 2007  (Solna: NTF.996 s)
Wrange, Pål: Impartial or uninvolved? The anatomy of 20th Century doctrine on the Law of neutrality (Visby: eddy.se. 1105 s. Akademisk avh.)
Tryckår: 2007 om inte annat anges

Annons
Annons