search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Förteckning över remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttrande

R-2007/1126 Departementspromemorian Musik och film på Internet – hot eller möjlighet (Ds 2007:29)
R-2007/1140 Delbetänkandet Revisionsutskott m.m. – Genomförande av 2006 års revisorsdirektiv (SOU 2007:56)
R-2007/1152 Betänkandet Betalnings-tider i näringslivet (SOU 2007:55)
R-2007/1153 Departementspromemorian Skärpt straff för vållande till annans död (Ds 2007:31)
R-2007/1258 Promemorian Anpassning av konkurrenslagens regler om eftergift och nedsättning till ECNs modellprogram
R-2007/1286 Betänkandet En starkare företagsinteckning (SOU 2007:71)
R-2007/1422 Delbetänkandet Reach – genomförande och sanktioner (SOU 2007:80)
Annons
Annons