search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende 4

Advokat har varit ombud för två dödsbodelägare i tvist med övriga dödsbodelägare. Ingen åtgärd.

Bakgrund

X avled den 30 oktober 2004 och efterlämnade barnen P, Q och R samt en avliden dotters två döttrar S och T. Bouppteckning hölls den 18 november 2004 och den 27 januari 2005 samt registrerades den 4 februari 2005.

Den 8 mars 2005 tillskrev A, som ombud för S och T, de övriga tre dödsbodelägarna rörande en gåva till dessa från X den 3 juni 2002 av en fastighet med en förfrågan om till vilket av faderns konto de vid tre tillfällen betalt var och en tillhopa 139 500 kronor för de reverser som utgjort vederlag för gåvan av fastigheten och från vilka konton betalningar skett. I svar den 21 mars 2005 konstaterade P att bodelningen återstod och begärde som företrädare för dödsboet fullmakter från S och T för att kunna genomföra denna; han berörde inte frågan hur betalning skett. I brev den 26 maj 2005 till de tre syskonen upplyste A att det enligt hans uppfattning ej skett någon betalning på sätt som noteringar på skuldebreven anger och framhöll att gåvan av fastigheten innebar intrång i S och T:s laglott. Han angav även att han hade uppdrag att snarast vidtaga rättsliga åtgärder, om ingen uppgörelse kunde ske.

Anmälan

I anmälan, som inkommit till Advokatsamfundet den 13 november 2006, har P framfört anmärkningar mot A i följande avseenden:

  • A vidtog inga åtgärder i samband med bouppteckningen utan lämnade i stället in stämningsansökan den 8 september 2005 mot P och hans båda syskon med yrkande att gåvan år 2002  samt P:s köp av de andra syskonens andelar skulle ogillas,
  • A ställde i brev till de tre syskonen ett antal frågor om deras privatekonomi och ville ha ut uppgifter från deras privata bankkonton,
  • A har i inlagor till tingsrätten flera gånger ändrat sina yrkanden, kommit med rena osanningar som han fått ta tillbaka, uppgett felaktiga summor och i inlaga den 18 september 2006 blandat ihop P och hans fars namn vid sex tillfällen.
  • A har bandat telefonsamtal med P och med R utan att upplysa därom,   
  • A:s agerande har varit oprofessionellt, klumpigt och slarvigt.

Advokatens yttrande

A har den 15 november 2006 förklarat sig inte förstå vissa av P:s påståenden, bland annat om osanningar och felaktiga summor. Han har vidare beklagat att han i en inlaga till tingsrätten sammanblandat namnen P och X och bett P om ursäkt för detta. Han har vitsordat att han spelade in ett telefonsamtal med R på band utan att upplysa denne därom och som förklaring uppgett att han velat kunna styrka att amorteringar ej skett på sätt som reverserna ger sken av. Han har förklarat sig vara tacksam för besked från Advokatsamfundet om det vid något tillfälle kan vara försvarligt och tillåtet för en advokat att banda ett samtal med vittne eller motpart eller om man blir hotad.  – Han har uppgett att han kontaktats av S och T dagen före bouppteckningen och då hört efter med den som skulle hålla i förrättningen, om det fanns möjlighet att skjuta upp den, vilket inte gick.

Genmäle från anmälaren

P har den 15 november 2006 närmare angett vad han hänsyftat på beträffande osanningar och felaktiga summor genom att hänvisa till A:s inlaga den 2 december 2005 till tingsrätten. Han har även hävdat att A inte varit i kontakt med bouppteckningsförrättaren före det första bouppteckningstillfället utan nu gjort en efterhandskonstruktion därom. 

Ytterligare yttrande från advokaten

A har framhållit att en påstådd osanning utgörs av en uppgift han fått från sina huvudmän och som han inte haft anledning att ifrågasätta.

Nämndens bedömning och beslut

Utredningen visar inte att A handlat i strid med god advokatsed. P:s anmälan föranleder därför ingen åtgärd.

Annons
Annons