search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende 3

Advokat har misskött sitt uppdrag som målsägandebiträde och underlåtit att inkomma med begärt yttrande till Advokatsamfundet. Varning med straffavgift tilldelad.

Bakgrund

X var målsägande i rättegång den 20 april 2006 mot den person som mördat hennes bror. A utsågs av tingsrätt till hennes biträde.

Anmälan

Anmälan den 8 september 2006 gäller grova brister i hanteringen av uppdraget. A hade kallat henne till ett möte dagen före rättegången. Advokaten hade varit stressad och svår att få kontakt med. Under huvudförhandlingen, som varade två dagar, gick hon en dag ifrån för att uträtta andra uppdrag. X hade bett henne att ta upp boutredningskostnader, vilket hon glömt, men fått till svar att hon inte tänkte säga något mer. Dom meddelades den 4 maj 2006. A hade kontaktat henne per telefonsvarare och bett henne ringa upp. X hade ringt henne efter några veckor och meddelat att hon inte orkade mera just då. Hon sade också att om motparten överklagade önskade hon även göra detta, A lovade att hon skulle höra av sig så fort hon fått besked om överklagan för att kunna ansluta sig till denna. Därefter hördes hon inte av. Den 5 juni 2006 fick X kallelse av hovrätten till huvudförhandling den 30 juni – den 3 juli 2006, eftersom motparten överklagat. Hon hade ringt advokaten den 9 juni för att höra vad som hänt. Denna kunde inte svara då men lovade återkomma. När hon ej avhörts den 13 juni, hade X ringt upp A, som bara kunde bekräfta att motparten överklagat och att hennes chans att ansluta hade försuttits. Såväl åklagaren som hovrätten var förvånade över att målsägandebiträdet inte hörts av. Från hovrättens sida hade man sökt henne vid tre tillfällen och bett henne kontakta dem utan att hon avhörts. Den 15 juni hade A ringt henne och önskat sammanträffande två dagar därefter. X hade meddelat advokatens röstbrevlåda att hon avbokade besöket på grund av utlandsresa. Den 24 juli ringde någon från advokatbyrån och berättade om domen och nämnde samtidigt att gärningsmannen var försatt på fri fot sedan två veckor, vilket hon inte underrättats om. Den 23 augusti fick hon via Brottsoffermyndigheten veta att gärningsmannen överklagat hovrättens dom, något A inte heller informerat om.

Handläggningen av ärendet

Sedan A den 8 september 2006 anmodats att inkomma med yttrande senast den 22 september 2006 och därefter påmints den 29 september utan att avhöras, har hon den 6 oktober 2006 anmodats att senast den 13 oktober inkomma med begärt yttrande vid äventyr att underlåtenheten noteras och ärendet bereds för avgörande. A har inte inkommit med något yttrande.

Övrigt

Det skall här antecknas att A vid två tillfällen, den 22 februari och den 19 april 2007, tilldelats varning med straffavgift (5 000 kronor respektive 10 000 kronor) då hon inte inkommit med begärda yttranden till Advokatsamfundet.

Nämndens bedömning och beslut

Av utredningen framgår att A misskött sitt uppdrag som målsägandebiträde. Härigenom har hon handlat i strid med god advokatsed.

Genom att inte inkomma med begärt yttrande till Advokatsamfundet har A allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat. Särskilda skäl att ålägga straffavgift föreligger.

På grund härav tilldelar nämnden A varning enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken och ålägger henne enligt 8 kap. 7 § tredje stycket rättegångsbalken att till Advokatsamfundet betala straffavgift med tjugofemtusen  (25 000) kronor.

 

Annons
Annons