search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende 2

Advokat har inte haft anledning att uppfatta ett antal dokument som brev eller annan försändelse som omfattades av åklagarens beslut om restriktioner. Ingen åtgärd.

Bakgrund

A var offentlig försvarare för X, som var häktad och åtalad för grovt skattebrott, grovt bedrägeri, grov oredlighet mot borgenärer samt stöld. Åklaga-ren hade meddelat restriktioner, som bland annat innebar att brev eller annan försändelse till X inte fick vidarebefordras till honom utan granskning. Åtal väcktes den 31 augusti 2006 och huvudförhandling i tingsrätten pågick under sex dagar med början den 6 september och avslutning den 20 september 2006.

Anmälan

Anmälan, som kom in till Advokatsamfundet den 21 september 2006, avser att A i samband med huvudförhandling den 13 september, trots meddelade restriktio-ner, överlämnat handlingar till X. De överlämnade handlingarna hade direkt samband med de gärningar som X åtalats för. A:s förfa-rande hade inneburit att syftet med tillståndet till restriktioner hade motverkats.

Advokatens yttrande

Han hade inte underrättats om vilka re-striktioner som meddelats men förstått att X inte fritt fick kommunicera och att brev och försändelser till eller från X granskades av åklagaren. Han hade vid en av huvudförhandlingsdagarna fått handlingar ur X:s portfölj. Fyra av dessa handlingar hade inte tagits i beslag av åklagaren vid de husrannsakningar som gjorts. Dessa fyra handlingar utgjor-des av köpeavtal i original mellan två av X:s bolag (daterat och under-tecknat av X, försett med kvittens samt bevittning), hyreskontrakt i ori-ginal mellan ett av X:s bolag och annan (daterat och undertecknat av X och av andra parten), brev i original till målsägande i målet, enligt X sänt per fax (daterat och undertecknat av X) samt avtal i original mellan två av X:s bolag (daterat och undertecknat av X jämte bevittning). Samtliga handlingar hade tillkommit genom X:s försorg och utgjordes av sedan tidigare upprättade och undertecknade brev och avtal. Vid egen genomläsning av handlingarna fann han att dessa borde åberopas av X, samtliga i fredande syfte. Innan dessa handlingar åberopades i målet hade han förvisso att gå igenom dem med X, varvid denne först fick läsa igenom dem. Ingen av handlingarna utgjorde något brev eller annat meddelande från utomstående. Någon information, instruktion eller motsvarande från utomstående fanns således inte i handlingarna. Det tillkom honom som försvarare att ta emot handlingar som lämnades till honom och för det fall dessa kunde utgöra bevis i målet för att försvara hans huvudman, styrka uppgifter och annat som kunde utgöra hans hu-vudmans försvar, ta del av dessa och gå igenom dem med huvudmannen. Förvisso skulle handlingarna inlämnas till Ekobrottsmyndigheten och tingsrätten vid åbero-pande. Samtliga handlingar kom att åberopas i målet av X. Det vore fel av honom att inte ta emot handlingarna liksom att överlämna dessa till Ekobrottsmyndig-heten innan han gått igenom dem med sin huvudman. Det fanns ju en risk att han i så fall lämnade över handlingar som skulle kunna strida mot hans huvudmans intressen. Han ansåg att hans agerande var riktigt och motiverat.

Genmäle från anmälaren

Det var i och för sig korrekt att A inte fått någon särskild underrättelse om vilka restriktioner som beslutats. Att han varit väl medveten om vilka restriktioner som gällde framgick dock av hans yttrande till samfundet. De fyra handlingar som anmälan avsåg hade överlämnats till X av anhöriga till X. Att handling-arna enligt sin lydelse tillkommit genom X:s försorg hade ingen bety-delse i sammanhanget. Restriktionerna gällde brev eller annan försändelse till X. Handlingarna fick inte vidarebefordras till X utan gransk-ning. Handlingarna innehöll delvis andra uppgifter än vad som tidigare framkommit under utredningen. Att avtal och andra handlingar vars innehåll och äkthet, med anled-ning av den utredning som fanns i målet, kunde ifrågasättas överlämnades direkt till den misstänkte i strid med de restriktioner som fanns var självfallet allvarligt och inne-bar i praktiken att den utredning som borde ha skett med anledning av dessa försvåra-des och kanske till och med omöjliggjordes.

Anmälaren har i ärendet gett in tingsrättens dom och de berörda handlingarna samt framhållit att dessa delvis haft betydelse vid tingsrättens bedömning av åtalet beträf-fande ett par av åtalspunkterna.

Ytterligare yttrande från advokaten

A har i yttrande den 31 oktober 2006 och, efter ett ytterligare genmäle från anmälaren, i yttrande den 24 november 2006 anfört bland annat följande. För honom var det klart att berörda handlingar utgjordes av bevis i målet. Tingsrätten hade i domen beak-tat handlingarna som bevis och dessa hade till vissa delar lett till att X frikänts. För det fall åklagaren beslutat om restriktion innebärande att han inte fick gå igenom erhållna skriftliga bevis med sin huvudman, vilket han inte haft något besked om, borde åklagaren ha delgivit honom detta beslut. Det var således så att han inte varit underkunnig om att han inte fick gå igenom skriftliga bevis med sin huvudman.

Nämndens bedömning och beslut

Att som anmälaren tolka restriktionsbeslutet på så sätt att det innebär ett totalt förbud för försvararen att i förtroende med sin klient diskutera varje handling, som inte ingår i förundersökningen, oavsett om handlingen har karaktären av brev eller annan försändelse, skulle innebära en oacceptabel inskränkning i försvarares utredningsmöjlighet.

Det är inte visat att A haft anledning att uppfatta dokumenten som brev eller annan försändelse som omfattades av beslutet. Han har därför inte handlat i strid med god advokatsed och anmälan föranleder ingen åtgärd. 

Annons
Annons