search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokatorganisationernas självständighet urholkas

Efter många års beredning och diskuterande sjösätts nu the Legal Services Act, en stor reform för de juridiska tjänsteutövarna i England och Wales. Ökad statlig kontroll av advokatorganisationernas regelverk och disciplinverksamhet blir en följd av lagen.

Reformen syftar till att avlägsna hinder för den fria konkurrensen i tjänstenäringarna och att underlätta för konsumenterna. Redan 2001 presenterade Office for Fair Trading en rapport på detta tema. Uppdraget att se över regelverket för den juridiska tjänstebranschen gick till sir David Clementi. Hans förslag, som lades fram 2004, ligger till grund för de nu beslutade förändringarna.

The Legal Services Act är i första hand ett försök att förenkla för kunderna på den ganska snåriga brittiska juristmarknaden. ”Solicitors”, ”barristers”, ”trade mark attorneys” och flera andra kårer verkar där parallellt och arbetar delvis med samma saker. Men regelverken kan skilja sig åt, och de olika samfunden sköter själva respektive disciplinverksamhet.

Oro för förlorad självständighet

Legal Services Act innebär att en gemensam myndighet med tillsyn över de olika advokatorganisationerna inrättas. Dessutom skapas en nämnd, dit missnöjda kunder kan vända sig med sina klagomål på olika juridiska tjänsteutövare. Den tredje delen är att andra än jurister ska kunna bli delägare i byråerna.

Under arbetets gång har många uttryckt en stark oro för att en reform skulle urholka kårernas självständighet och självreglering. I en kommentar till lagen säger dock Law Societys ordförande Andrew Holroyd att slutprodukten blivit mycket bättre än förslagen och att man tagit hänsyn till advokatorganisationernas synpunkter.
– Lagen tydliggör nu att regleringen framför allt är advokatorganisationernas ansvar, och att Legal Services Board bara ska ingripa när dessa agerar felaktigt. Det är avgörande förändringar – utan dem skulle vi ha riskerat total regelförlamning.

De viktigaste förändringarna:
Legal Services Board (LSB)
En ny myndighet inrättas med uppgift att utöva tillsyn över alla de organ som reglerar de juridiska tjänsteyrkena. Det primära ansvaret för att reglera och kontrollera kårerna ligger dock också i fortsättningen på organisationerna för juridiska tjänsteutövare, framför allt Law Society och the Bar Council. LSB ska i första hand försöka lösa problem som uppstår genom förhandlingar med advokatorganisationerna och får enbart ingripa i de fall de handlar klart felaktigt. LSB ska agera oberoende från regeringen, och dess ledamöter och ordförande utses av Lordkanslern efter samråd med högsta domstolens ordförande.

Alternativ företagsstruktur (Alternative Business Structure, ABS)
Lagen öppnar för att icke-advokater kan bli delägare i advokatbyråer. Advokater kan alltså bedriva verksamhet tillsammans med till exempel fastighetsmäklare och revisorer. Det blir också möjligt för utomstående att investera i advokatbyråer.

Office for Legal Complaints (OLC)
En gemensam nämnd ska hantera alla klagomål mot juridiska tjänsteutövare, oavsett om de är solicitors, barristers eller hör till någon av de andra kårerna inom den juridiska tjänstesektorn. Disciplinverksamheten ligger kvar hos Law Society, the Bar Council och de andra samfunden för juridiska tjänsteutövare. Denna verksamhet ska dock vara skild från organisationernas representativa uppgifter.

Tidplan

Reformen omfattar en bransch som omsätter runt 20 miljarder pund om året och lär därför ta tid. Enligt tidplanen ska styrelser och ordförande i de båda nya myndigheterna utses under 2008. LSB beräknas vara fullt i funktion 2010, och får först då sina befogenheter. OLC startar sitt arbete strax därefter.

Sist i tågordningen står den alternativa företagsstrukturen. Reglerna för den förväntas träda i kraft 2011 eller 2012.

Annons
Annons