search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

”Slopa uppenbarhetsrekvisitet”

Om Grundlagsutredningen ska lyckas göra Sverige till en rättsstat måste uppenbarhetsrekvisitet avskaffas. Det menar advokat Johan af Petersens.

Artikeln om grundlagsutredningen i Advokaten nr 8/2007 andas optimism beträffande regeringsformens och Europakonventionens tillämpning i våra domstolar. Docenten i offentlig rätt Thomas Bull anser att det skett ”ett mentalitetsskifte, att fri- och rättigheter kommer in i vanlig juridisk argumentation”. Den advokat som åberopar sig på regeringsformen och Europakonventionen ses inte längre som en rättshaverist.

Hoppas att Bull har rätt. Men vi som agerar i domstolarna som ombud eller sakägare har kanske inte så lätt att känna igen oss. ”Mentalitetsskiftet” känns fortfarande avlägset. Ett exempel ur levande livet.

I ett mål om egendomsberövande genom fastighetsreglering åberopade sig fastighetsägaren både på Europakonventionen och regeringsformen som skydd för sin äganderätt.

Beträffande Europakonventionen nöjde sig fastighetsdomstolen (Stockholms tingsrätts utslag 2003-12-22 mål nr 7105-02) med att kortfattat konstatera att den inte gav ägaren något skydd för hans rätt till sin egendom.
Beträffande regeringsformen var fastighetsdomstolen något mera utförlig i sin motivering. Den konstaterade ”att det knappast råder någon tvekan om att en marköverföring som sker tvångsvis för att anpassa fastighetsindelningen till en i demokratisk ordning antagen detaljplan tillgodoser ett angeläget allmänt intresse”. Därför beslutade man att fastighetsägaren skulle berövas sin egendom.

Fastighetsdomstolen får nog antas vara ganska representativ för hur flertalet svenska domstolar och myndigheter ser på medborgarnas fri- och rättigheter. Det är en fråga om anpassning till ”i demokratisk ordning” fattade beslut.
När svenska offentliga organ utövar den offentliga makten är vår viktigaste lag, regeringsformen med dess fri- och rättigheter,  inte över- utan underordnad andra ”i demokratisk ordning” beslutade lagar och förordningar. Det beror på det så kallade uppenbarhetsrekvisitet i regeringsformen (RF 11 kap 14 §) som föreskriver att regeringsformens fri- och rättigheter skall lämnas utan avseende om de strider mot andra lagar eller förordningar. Undantag härifrån görs bara för det i praktiken närmast otänkbara fallet att en av riksdagen eller regeringen beslutad föreskrift är ”uppenbart” felaktig.

Kan vi under sådana omständigheter verkligen begära att domstolar och myndigheter skall vara lyhörda för ombuds och sakägares åberopande av regeringsformens fri- och rättigheter?

Jag har rent av en viss förståelse för att en och annan domare och myndighetsperson kan se mig som en rättshaverist när jag åberopar mig på regeringsformen för att försvara mina och klienternas fri- och rättigheter. Men jag kommer nog ändå att fortsätta med det.

Kommer grundlagsutredningen att föreslå att Sverige skall bli en rättsstat som andra det vill säga en stat där grundlagens fri- och rättigheter är överordnade i stället för underordnade ”demokratiska” beslut och andra lagar och förordningar?

Att nå det målet är mycket enkelt. Slopa uppenbarhetsrekvisitet. Men finns den politiska viljan?

Johan af Petersens, advokat

Annons
Annons