search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Ny litteratur

Ny litteratur på Juridiska Biblioteket.

Aktiebolagslagstiftningen 2008 – med förarbeten och korsreferenser (Stockholm: FAR SRS. 923 s)
Beckman, Mats & Svensson, Alf-Peter: Regelverk på värdepappersmarknaden (3. uppl. Liber. 128 s)
Brattström, Margareta; Singer, Anna: Rätt arv – fördelning av kvarlåtenskap (2. uppl. Iustus. 246 s)
Brussels I regulation / edited by Ulrich Magnus, Peter Mankowski (München: Sellier. 852 s. European commentaries on private international law; 1)
Civilrätt – för polisens rättsvårdande och utredande verksamhet / författare: Mats Dahlström .... (Stockholm : Bruun. 197 s)
Danhard, Erik; Ask, Henric: Löneindrivning och konkurs – facklig handledning (Uppsala: Åhnberg. 115 s)
Danielsson, Stig: Förundersökning i brottmål – en handbok om rättegångsbalkens 23 kapitel och annan lagstiftning, särskilt förundersökningskungörelsen (3. uppl. Stockholm: Bruun. 129 s)
Ekroth, Jesper & Fridström, Therése: Vad säger sekretesslagen om socialtjänsten? (Stockholm: Gothia. 56 s)
Festskrift till Madeleine Leijonhufvud / redaktionskommitté: Annika Norée m.fl. (Norstedts juridik. 509 s)
Fridström, Ingela; Sandell, Ulrika; Utne, Ingrid: Migrationsprocessen – en hjälpreda för offentliga biträden och andra yrkesverksamma jurister på utlänningsrättens område (Thomson fakta. 349 s)
Företag i kris – vad en styrelseledamot, aktieägare, advokat och revisor bör tänka på / Bertil Oppenheimer m.fl.  (4. uppl. Jure. 449 s)
Grauers, Per Henning: Person och avtal – en kortfattad inledning till person- och avtalsrätten (2. uppl. Liber. 144 s)
Handel med finansiella instrument – kunskap för finansiell rådgivning / Mats Beckman m.fl. (4. uppl. Liber. 142 s)
Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens / Ulf Bernitz m.fl. (10. uppl. Jure. 413 s)
Internationella skattehandboken / Jan Källqvist och Anders Köhlmark (red.) (6. uppl. Norstedts juridik. 412 s)
Jämställdhetsombudsmannen: Handbok om sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön i arbetslivet (JämO. 126 s)
Kellgren, Jan & Holm, Anders: Att skriva uppsats i rättsvetenskap (Studentlitteratur. 119 s)
Korah, Valentine: An introductory guide to EC competition law and practice (9. ed. Oxford : Hart. 539 s)
Lovsamlingen / redigeret af Jens Møller (15. udg. København: Jurist-og Økonomforbundet. 1667 s)
Norstedts baltiska ordbok – svenska-estniska-lettiska-litauiska (Norstedts akademiska förlag, 2006. 512 s)
Posner, Richard A.: The little book of plagiarism (New York : Pantheon Books. 116 p)
Rajs, Jovan: Nordens farligaste kvinna och andra mordberättelser (Norstedt. 272 s)
Regelsamling för byggande – Boverkets byggregler, BBR: BFS 1993:57 med ändringar till och med 2006:22 (2.  uppl. Karlskrona : Boverket, 2006. 295 s. Boverkets författningssamling; 2006:22)
Schedin, Fredrik & Edelman, Victoria: Entreprenörens aviseringsplikt  (Stockholm : Svensk byggtjänst. 80 s)
St Clair Renard, Susanne: Fri rörlighet för tjänster: tolkning av artikel 49 EGF (Iustus. 366 s. Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala; 109. Akademisk avh.)
Westerlund, Gösta: Straffprocessuella tvångsmedel (3. uppl. Stockholm: Bruun. 187 s)

Tryckår: 2007 om inte annat anges

Annons
Annons