search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Förteckning över remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttrande

R-2007/0902  Promemorian Utökade möjligheter till fastighetsbestämning (LMV-rapport 2007:3)
R-2007/0976  Departementspromemorian Verkställighet inom Europeiska unionen av bötesstraff och beslut om förverkande (Ds 2007:18)
R-2007/0981  Betänkandena Arbetskraftsinvandring till Sverige (SOU 2005:50), Arbetskraftsinvandring till Sverige – förslag och konsekvenser (SOU 2006:87), Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring (Ds 2007:27)
R-2007/1285  Promemorian Översyn av Domstolsverkets brottmålstaxor och föreskrift angående beräkning av ersättning för tidsspillan samt ändringar i Domstolsverkets föreskrifter för beräkning av ekonomiskt underlag när fysisk person söker rättshjälp

Annons
Annons