search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

"Felaktig bild av Hong Kong"

Advokat Thomas Lagerqvist kommenterar artikeln om Hong Kong i Advokaten nr 6, 2007.

David Alvgrims artikel ”Staten tolkar lagen i Hong Kong”, införd i Advokaten Nr 6 2007, är tendentiös och  i många delar sakligt inkorrekt. Jag måste därför replikera. Jag gör det som verksam i Hong Kong i snart 16 år. Jag gör det som yrkesverksam jurist och som ledamot av styrelsen för den svenska handelskammaren i Hong Kong. 

Artikeln ger en bild av ett rättsssamhälle i förfall och en rättsstat bortom räddning. Allt som resultat av att Hong Kong från 1 juli 1997 tillhör Kina. Den bilden är felaktig.

Hong Kong lever vidare under konceptet ”ett land två system”. Den bärande idén bakom detta koncept är inte så revolutionerande som det ibland framhålls. Alla federala stater accepterar i olika grader denna idé. Det kan t.o.m förekomma ”två system” även i stater som inte betraktar sig som federala. Ett exempel är det skotska rättssystemet som i vart fall anglofila kolleger kan identifiera sig med. Men det som gör Hong Kongs koncept med ”ett land två system” så speciellt är hur långt som delen ”två system” sträcker sig.

Enligt både Basic Law (1) (Hong Kongs minikonstitution, som baserats på de överenskommelser som den brittiska och den kinesiska regeringen träffade i det dokument som beseglade Hong Kongs framtid efter 1997 - Joint Declaration (2)) och Joint Declaration, så skall Hong Kong tillåtas åtnjuta ”a high degree of autonomy, except in foreign and defence affairs”. Vidare föreskrivs att Hong Kongs rättssystem skall tillåtas vara oförändrat i 50 år.

Det är sannolikt svårt att hitta exempel på ett så stort mått av autonomi i andra stater, federala eller inte. En autonomi som tillåter att man undantar nationell ekonomisk politik eller invandringspolitik från den politik som måste underställas den centrala regeringsmakten.

Det är allmänt omvittnat, även i omvärlden, att den höga grad av autonomi som Hong Kong åtnjuter inte bara gäller på papperet (som artikeln felaktigt påstår) utan också i praktiken. 1997 och förloppet därefter har inte inneburit någon försämring av Hong Kongs autonomi. Alla påståenden om detta är grundlösa.

Villkoren i Basic Law och Joint Declaration har följts nästan till punkt och pricka, och till både anda och bokstav. Därför är det också ”affärer som vanligt” i Hong Kong, och inte alls den bild som målas upp i artikeln.

Den höga grad av autonomi som Hong Kong åtnjuter gäller även de garantier om politiska fri- och rättigheter som lämnats i Basic Law och Joint Declaration och som efterföljs i praktiken. Det är dessa grundläggande fri- och rättigheter som David  Alvgrim åtnjuter när han kritiserar Hong Kong.

Så t.ex njuter han av det skydd som Article 27 av Basic Law ger honom. (3)  Det gjorde även jag när jag tillsammans med en knapp halv miljon människor demonstrerade mot en hafsigt tillkommen lag som skulle ha kunnat inskränka dessa fri- och rättigheter. Lagen drogs tillbaka som ett resultat av demonstrationen. Jag har njutit av dessa fri- och rättigheter när jag vid andra tillfällen har deltagit i demonstrationer för en snabbare demokratisk process i Hong Kong. Jag hoppas att även David Alvgrim har gjort det.

Även om Kinas regering inte skulle sympatisera med de åsikter som torgförs vid dylika demonstrationer så hindrar eller försvårar det inte att demonstrationerna får genomföras. Alltså ytterligare ett bevis på att Hong Kong är en rättsstat, enligt de flesta definitioner. (4)

Frågan om Hong Kongs rättssystem och huruvida Hong Kong verkligen är en rättsstat har sedan 1997 varit uppe till diskussion bara vid två tillfällen. Den grundläggande kritiken mot Pekings agerande i dessa båda fall ställer jag mig bakom. Vi var många i den utländska affärskolonin och juristkåren som kritiserade den ”klåfingrighet” som kännetecknade Pekings agerande i dessa fall. Den kritiken har vi också framfört bl.a. till Hong Kongs regering. De båda fallen visar sig dock, i det aktuella 10-års perspektivet, ha varit isolerade företeelser. Det är alltså felaktigt att dra sådana växlar på dem som artikelförfattaren gör.

I Hong Kongs domstolar tjänstgör dessutom en f.d. Lord Chief Justice of England and Wales, en tidigare Chief Justice of the High Court of Australia samt två stycken ordföranden  för Court of Appeal of New Zealand. Det testar fantasin till det yttersta om man antyder att jurister med den bakgrunden skulle vara lydiga redskap i Pekings sold. All praktisk erfarenhet, egen och andras (5), vittnar tvärtom om att tilltron till Hong Kongs rättsystem är orubbad. 

Det är beklagligt att artikeln inte underkastats den källgranskning som borde ha föregått dess publicering, särskilt i en tidning som Advokaten. Men förhoppningsvis har bilden av Hong Kong nu blivit justerad.

Hong Kong 23 oktober 2007
Thomas Lagerqvist

Fotnoter:

1. The Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China, promulgerad 4 april 1990 men i kraft först 1 juli 1997.

2. Joint Declaration of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the People’s Republic of China on the Question of Hong Kong, 1984.

3. ”Hong Kong residents shall have freedom of speech, of the press and of publication; freedom of association, of assembly, of procession and of demonstration; and the right and freedom to form and join trade unions, and to strike.”

4. Se t.ex Erik Wennerströms definition införd i Advokaten Nr 6 2007.

5. Under tiden jag skrev denna replik, och för att säkerställa att jag inte bara givit uttryck för min egen personliga mening, så har jag även konsulterat såväl kolleger inom Hong Kongs juristkår som kolleger bland de internationella handelskamrarna om deras uppfattning. De delar den syn som denna replik anlägger. Jag är således inte ensam om min reaktion.

Annons
Annons