search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Etikkommitténs förslag: Oförändrade regler för intressekonflikter vid kontrollerade auktioner

En i huvudsak enig Etikkommitté har nu presenterat sina förslag till nya vägledande regler om god advokatsed. Kommittén föreslår inga förändringar när det gäller intressekonflikter vid kontrollerade auktioner.

Etikkommittén har överlämnat sitt förslag till nya vägledande regler om god advokatsed till Advokatsamfundets styrelse vid ett möte den 8 november. Kommittén har i stort sett varit enig i alla delar. Beträffande frågan om klientens samtycke ska ha betydelse för ett uppdrags antagande och i fråga om företagsöverlåtelser genom auktionsförfarande, så kallade kontrollerade auktioner finns dock olika uppfattningar.

Etikkommitténs majoritet föreslår i korthet följande:

Intressekonflikter och kontrollerade auktioner. De tidigare reglerna i dessa frågor är i stort sett oförändrade. Kommittén föreslår dock en uppräkning av situationer där konflikt föreligger eller kan föreligga. Kommittén föreslår även en regel med innebörden att intressekonflikt kan, men måste inte, föreligga om advokaten biträder eller tidigare biträtt motparten i annan sak.

Beträffande klientsamtycke vid företagsöverlåtelser genom auktionsförfarande (kontrollerade auktioner) var kommittén inte helt enig. Kommitténs majoritet anser att samtycke och informationsbarriärer inte ska få förekomma som en väg att tillåta en och samma advokatbyrå att företräda flera budgivare vid kontrollerade auktioner. Två ledamöter ansåg att en advokatbyrå ska få företräda olika budgivare vid kontrollerade auktioner om det finns klientsamtycke och informationsbarriärer.

I samband med Etikkommitténs föredragning för styrelsen i juni i år, angående de principiellt viktigare frågorna i kommitténs utkast till nya vägledande regler om god advokatsed, lämnade styrelsen ett tilläggsuppdrag, enligt vilket kommittén skulle överväga förutsättningarna för att för styrelsen skapa en, i förhållande till dagens vägledande uttalanden, förstärkt normgivningsbefogenhet. Syftet med uppdraget var att ge styrelsen möjlighet att i vissa fall medge undantag från annars gällande etiska regler, särskilt i frågan om så kallade kontrollerade auktioner.

En ledamot redovisade för sin del förslag till hur en sådan lösning skulle kunna se ut. Huvudregeln skulle i enlighet med majoritetens förslag vara att en byrå inte får företräda olika budgivare i kontrollerade auktioner, men att styrelsen genom dispens ska kunna tillåta detta under förutsättning att advokatbyrån kan visa att det är fråga om en transaktionsvan klient som vet vad det lämnade samtycket innebär samt att byrån uppfyller ett krav på tillräckligt täta informationsbarriärer. På så sätt skulle dagens reglering kring frågan bestå, men en ventil finnas för de byråer som verkligen kan säkerställa att några intressekonflikter i realiteten inte uppstår.

Byråorganisationen. Etikkommittén föreslår preciseringar och ändringar för hur en advokatrörelse ska organiseras och bedrivas. Kommittén vill att även andra än advokater ska kunna tillåtas äga advokatbyråer samt att andra än advokater ska kunna utses till vd för en advokatbyrå.

Tystnads- och diskretionsplikt. Kommittén föreslår att det ska vara otillåtet att utan skäl ta del av ärenden som man inte har med att göra, medan det är tillåtet för den ärendeansvarige att i den utsträckning som finnes lämplig rådgöra med kollegor (ett så kallat ”snokförbud”).

Försäkringsskyldighet. Kommittén föreslår att det skall vara en yrkesplikt med ett anpassat försäkringsskydd för verksamheten.

Vid styrelsens möte den 6 december ska den fortsätta diskussionen om Etikkommitténs överlämnade förslag. Sedan när styrelsen enats i de olika delfrågorna skickas styrelsens förslag till nya etiska regler till lokalavdelningarna för att behandlas på avdelningarnas årsmöten. Förslaget ska även diskuteras på advokatfullmäktige 2008. Därefter fattar styrelsen slutligt beslut om nya vägledande regler om god advokatsed.

Tom Knutson

Läs mer på Advokatnätet, gå in på www.advokatsamfundet.se och logga in.

Annons
Annons