search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende 15

Advokat har bedrivit advokatverksamhet trots att hon hos Advokatsamfundet var registrerad som ej verksam. Erinran tilldelad.

Vid sammanträde den 8 mars 2007 beslöt samfundets styrelse att uppta nedanstående som ett disciplinärende mot A.

Bakgrund
Enligt Advokatsamfundets matrikel är A pensionär, ej verksam, och hon har i ärendet uppgivit att hon avregistrerade sin firma hos PRV den 12 januari 2001, och att hon redan från och med december 1993 började avsäga sig nya uppdrag.
Under hösten 2006 har A i skrivelser till Skadenämnden för Advokatförsäkringar uppgett sig vara ombud för en kvinna vid namn X. Som motpart har angetts advokat B.

B anställdes under mitten av 1980-talet som biträdande jurist hos A. Som sekreterare på advokatbyrån arbetade sedan tidigare X. I samband med att A upphörde med sin verksamhet anställdes X av B.

Advokatens yttrande
A har avgivit flera yttranden i ärendet och därvid hänvisat till flera bifogade handlingar. Sammanfattningsvis har hon anfört följande.

X var under perioden 1962 – 1980 gift med en man vid namn Y. En bidragande orsak till att äktenskapet upplöstes 1980 var den, att Y ibland visade sig ha ett mycket häftigt humör.

Y bodde efter äktenskapsskillnaden kvar i den villafastighet som förvärvats under äktenskapet. När X med Y förde på tal frågan om bodelning av fastigheten bemöttes hon på sådant sätt att hon inte vågade driva saken. Hon gifte om sig och flyttade till sin nye man. Hon var följaktligen inte i behov av pengar till en ny bostad. Då hon för A berättade att hon inte vågade kräva bodelning, svarade A att hon lugnt kunde vänta; om Y skulle sälja villan skulle X få kännedom härom och kunde då begära bodelning.

Y gifte inte om sig. Däremot träffade han för flera år sedan en kvinna, Z. De hade en fast relation utan att flytta samman förrän Y drabbades av strupcancer. Under sista delen av sitt liv bodde han hos Z. Det blev då aktuellt att sälja villafastigheten och Y lämnade Z fullmakt att företräda honom vid försäljningen.

En av de sista dagarna i maj 2004 berättade X för B att hon blivit uppringd av Z, som uppgav att Y låg på Stockholms sjukhem. B ringde då upp Z för att tala om bodelningen. Hon fick då veta att fastigheten sålts redan i april 2004.

Den 1 juni 2004 fick B av X ett formulär, som hon fått av den fastighetsmäklare som ombesörjt försäljningen av villafastigheten. Det var ett medgivande som X skulle underteckna om hon gick med på försäljningen av fastigheten.
X lämnade B i uppdrag att bevaka hennes rätt till bodelningslikvid innan medgivandet lämnades vidare. B hanterade saken fel och lämnade ”kvittot” innan hon hade fått pengarna. Därmed var skadan skedd och gick inte att rätta till.

Vid ett telefonsamtal med X i februari 2005 frågade A hur det gick med hennes giftorättsanspråk. X svarade att hon trodde att hon inte skulle få ut sin andel därför att hennes krav preskriberats. Detta föreföll A så märkligt att hon började utreda vad som var skälet härtill. Det skedde helt utan uppdrag från X.

Inledningsvis samarbetade A med B för att försöka hitta en möjlighet att rädda X:s fordran. Detta visade sig inte möjligt. A försökte då förmå B att medge att hon handlat fel och därför borde medverka till att X fick skadestånd genom försäkringen. B ville inte vidgå något felaktigt handlande, men A förmådde henne till sist att skicka in en anmälan till försäkringsbolaget om att X riktat anspråk på skadestånd mot henne. I denna anmälan angav B A som ombud för X. A accepterade detta men tog fortfarande ingen fullmakt av X. A förde en korrespondens med bolagets handläggare men uppnådde inget positivt resultat.

Till slut såg sig A nödsakad att begära att ärendet skulle överlämnas till Skadenämnden för Advokatförsäkringar. I detta läge bad hon X om fullmakt och försäkrade henne att hon inte skulle debitera henne något arvode.
X saknade ekonomiska möjligheter att anlita advokat för att kräva skadestånd av B. A var därför den enda som kunde göra något åt situationen.

A anser inte att förevarande ärende täcker begreppet ”bedriva advokatverksamhet”. Häri måste rimligen innefattas att man arbetar med ett av en klient lämnat uppdrag, som skall betalas oavsett utgången.

Nämndens bedömning och beslut
Det biträde som A lämnat X har inneburit att hon bedrivit advokatverksamhet.

Då A långt tidigare på egen begäran hos Advokatsamfundet registrerats som ej verksam har hon genom sitt ovan angivna förfarande brutit mot god advokatsed.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

Annons
Annons