search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Bo Björck till minne

En framstående Göteborgsadvokat har gått ur tiden. Advokat Bo Björck har avlidit i en ålder av 87 år. Närmast anhöriga är barnen Erik, Nils och Ingrid samt fem barnbarn.

Bo Björck föddes in i en släkt av präster, läkare och jurister. Hans far var polisdomare i Göteborg, varför yrkesvalet inte kan ha varit svårt. Efter studentexamen år 1937 vid Göteborgs högre latinläroverk och jur kand-examen i Uppsala samt tingstjänst vid Sunnervikens domsaga i Uddevalla tjänstgjorde han som tf landsfogde i Stockholm. Han blev fiskal i Svea hovrätt år 1946 och därefter vattenrättssekreterare vid Norrbygdens vattendomstol. År 1947 återvände han till hemstaden och anställdes på Friman & Carlander Advokatbyrå, där han verkade som advokat och delägare till sin pensionering.

Bo Björcks advokatverksamhet begränsades av den då uppe i landet vanliga föreställningen att verkligt skickliga advokater endast fanns att söka i Stockholm. I Västsverige uppskattades emellertid hans yrkesskicklighet till fullo. Hans verksamhet kom att inriktas främst på affärsjuridik samt vatten- och miljörätt. Börsnoterade och medelstora bolag jämte kommuner var Bo Björcks huvudsakliga uppdragsgivare, men han åtog sig även uppdrag som boutredningsman eller andra utredningsuppdrag. Bo Björck hade de egenskaper som gör en framstående domare. Detta gjorde honom till en mycket anlitad skiljeman eller ordförande i skiljenämnd i större civilrättsliga tvister, där han vann stor respekt för sin analytiska förmåga.

Med sitt rörliga intellekt, sina djupa juridiska kunskaper och sin starka rättskänsla förenade Bo Björck en god blick för möjliga praktiska lösningar. Därigenom blev han en god mentor för sina yngre kollegor inom Friman & Carlander Advokatbyrå, och han delade gärna med sig av sin erfarenhet. Hans arbetssätt var snabbt och effektivt. Så till exempel hade han som mötesordförande för vana att tala in mötesprotokollet i diktafon allt eftersom mötet framskred. Till byråns 100-årsjubileum år 1974 skrev han dess historia och skildrade advokatyrket för hundra år sedan.

Bo Björck engagerade sig starkt i verksamheten inom Sveriges advokatsamfund. Åren 1959 till 1964 var han sekreterare i samfundets Västra avdelning, vars verksamhet blomstrade påtagligt under hans tid. En regelbunden kursverksamhet introducerades, som utgjorde föregångare till senare års efterutbildning för advokater. Kollegorna inom avdelningen försågs med aktuell information genom en månatlig nyhets-PM; även detta en nymodighet. År 1966 invaldes Bo Björck som ledamot av samfundets huvudstyrelse, och under åren 1971 till 1974 var han styrelsens vice ordförande. Det antogs allmänt, även inom styrelsen, att Bo Björck därefter skulle bli Advokatsamfundets nästa styrelseordförande – ett uppdrag som han skulle ha varit väl skickad att inneha - men då den åsikten framfördes att ordföranden alltid borde höra hemma i huvudstaden, valde Bo Björck att dra tillbaka sin kandidatur.

Det generade inte Bo Björck att tiga när han inte fann anledning att ta till orda. Hans tystlåtenhet och behärskade attityd ingav respekt men kunde vid en första kontakt av somliga upplevas som distanserande, trots att han i själva verket till sin natur var utåtriktad. Vid anfordran var han genast beredd att säga sin mening; i regel kortfattat och utan omsvep och inte sällan spetsat med en glimt av ironisk humor. I vänskapliga samtal var han snabb att fånga upp en idéassociation, och han gladdes åt en engagerande diskussion eller ett gott samtal med en likasinnad.

Bo Björck var beläst och musikaliskt intresserad; när ingen störde honom satte han sig gärna vid pianot och improviserade. Han uppehöll genom åren sin spänst med regelbunden gymnastik men avstod så småningom från sitt eleganta baklängeshopp över bocken. Sin lediga tid ägnade Bo Björck gärna åt friluftsliv, vanligen med familjen. Han gillade långa promenader i skog och mark. Under somrarna blev det seglingar med IF-båten och vintertid fjällfärder och turer på långfärdsskridskor.

Bo Björck kommer att bli ihågkommen som en person av ovanlig resning och integritet.

Bengt Bergendal, Jan Melin

Annons
Annons