search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Individuella löner – är det något som domstolsverket vill dölja?

Replik till Thomas Roléns debattinlägg i Advokaten nr 7 av hovrättsrådet Lars Hesser.

Jag har i ett tidigare nummer av Advokaten ställt frågan varför Domstolsverket (DV) vägrar att till berörda domare lämna någon som helst information om skälen för de nya, individuella domarlönerna från i våras. Den information som skulle kunna lämnas återfinns i de yttranden rörande dessa domare som DV inhämtade under hösten 2006 från landets samtliga domstolschefer. (Jag utgår ifrån att  DV inte haft tillgång till annat underlag som beaktats vid lönesättningen.) DV har emellertid valt att lägga locket på och hävdat att fullständig sekretess gäller för samtliga uppgifter i dessa yttranden och detta även i förhållande till varje enskild domare (så kallad partsinsyn gäller ej). De domstolschefer som avgivit yttrandena har därmed ålagts munkavle. Sekretesslagstiftningen på förevarande område är nämligen så konstruerad att det är DV som förfogar över sekretessen och att frågor om att lämna ut uppgifter ur yttrandena inte får prövas av den domstolschef som avgivit yttrandet utan av DV. Såvitt är känt – detta gäller åtminstone i Svea hovrätt – har DV inte heller sedan de nya, individuella lönerna bestämts lämnat någon som helst information till domstolscheferna om skälen för dessa.

Uppgift som förvånar

Mot bakgrund av det anförda blev jag synnerligen förvånad över följande uppgift av DV:s chef, generaldirektören Thomas Rolén i senaste numret av Advokaten:
”Det är riktigt som Lars Hesser påstår att det material som vi inhämtade inför förhandlingarna inte har lämnats ut, under åberopande av att det var att anse som arbetsmaterial eller i varje fall omfattas av förhandlingssekretess. Någon total öppenhet i detta avseende är enligt DV:s uppfattning inte möjlig. Emellertid skall varje enskild domare genom samtal med ansvarig chef få veta skälen till lönesättningen.”

Har Thomas Rolén inte satt sig in i saken ordentligt eller vad är anledningen till hans oriktiga uppgift. Jag tror att det är nödvändigt att Thomas Rolén återkommer och förklarar sig. Görs inte detta kan det inte uteslutas att det på sina håll uppkommer misstankar om att DV har något att dölja.

Lars Hesser, hovrättsråd i Svea hovrätt

Annons
Annons
Annons