search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Förteckning över remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttrande

R-2007/0699   Betänkandet GMO-skador i naturen och Miljöbalkens försäkringar (SOU 2007:21)
R-2007/0777   Betänkandet Alternativ tvistlösning (SOU 2007:26)
R-2007/0865   Konkurrensverkets skrifter angående lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling samt Näringsdepartementets promemoria Gruppundantagens rättsliga ställning
R-2007/0867   Departementspromemorian Utvidgat system med prövningstillstånd i Arbetsdomstolen (Ds 2007:17)
R-2007/0868   Post- och Telestyrelsens rapport Bättre bredbandskonkurrens genom funktionell separation
R-2007/0877   FAR SRS revisionskommittés förslag till rekommendation om revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen
R-2007/0905   Promemorian Pantbrevssystemet och elektroniska företagsinteckningsbrev (Ds 2007:20)
R-2007/0913   Departementspromemorian Tillåtna tillgångar i värdepappersfonder m.m. (Ds 2007:23)
R-2007/0975   Departementspromemorian Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område (Ds 2007:19)
R-2007/0979   Betänkandet Auktorisation av patentombud (SOU 2007:27)
R-2007/0980   Meddelande från EG-kommissionen om ett förenklat företagsklimat på områdena bolagsrätt, redovisning och revision
R-2007/0982   Departementspromemorian Tillträdesförbud m.m. inom kriminalvården (Ds 2007:24)
Annons
Annons
Annons