search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Förskjutning av rätten

Advokat Ulf Lundman kommenterar Johan Öbergs debattinlägg i Advokaten nr 6.

Anne Ramberg och Johan Öberg beskrev varsin facett av den kusliga utveckling vi sett under det sista decenniet. Domstolar och politiker inser inte längre att öppna rättegångar med likvärdiga parter med ”equal arms” utgör det demokratiska samhällets skydd för individen mot maktövergrepp. Rätten har förskjutits från resultatet av en sådan process till att vara vad som ryms inom de så kallade ”Rättscentra” som byggs upp här och var och just nu i Göteborg.

Polis, åklagare, ekobrottsmyndighet, skattebrottsenhet, kronofogde med flera ingår i detta centrum. Vad advokater då räknas till för centrum fordras inte mycket för att räkna ut.

Johan Öberg beskriver detta väl då en domare uttrycker sig nedsättande om att han gjort sitt jobb att förbereda en rättegång genom att tala med vittnen. Att detta närmast var en skyldighet för försvararen vid tveksamheter i förundersökningen var ett centralt tema för min första kurs för försvarsadvokater i mitten av åttiotalet då våra kollegor Curt Blomqvist och Christer Arnewid noga beskrev nödvändigheten av detta och hur man bör dokumentera ett sådant samtal och tillställa vittnet ett PM på vad man uppfattat. Så har jag sedan dess alltid gjort när det är viktigt för min klient att klara ut vad en utsaga innehåller, vare sig det är negativt eller positivt för min klient.

Det är naturligtvis extra viktigt när numera man saknar utskrifter av frågor och svar mellan förhörare och förhörd och förundersökningarna i stället bemängs med polismannens påståenden om vad polismannen uppfattat av svaren. Oftast är det naturligtvis fullständigt okontroversiellt, men alltför ofta är förhören dragna och fyllda med formuleringar som på grund av den misstänktes ungdom eller sociolekt omöjligen kan härstamma från honom heller henne. Min erfarenhet är fylld av exempel på klart partiska förhör från polismän, ägnade att dölja för huvudmisstanken obekväma och framhäva för densamma gynnsamma aspekter. När man misstänker så vara fallet hjälper det inte med ursäkten att det skett i de bästa syften, för det kan vara förödande för ett mänskligt liv om advokaten underlåter att klara ut det genom att själv höra vittnena.

Det är inte bara när det gäller advokater ”rättssystemet” reagerar negativt. Rekordet i min praktik är att en sextonåring blir anklagad och åtalad för övergrepp i rättssak för att han skrivit till ett vittne och uppmanat henne att tala sanning i förhöret. Han blev frikänd men både han och andra misstänkta i målet blev till och med i advokatens närvaro utskällda av utredande polisman för detta, vilket med alla mått kommer närmare ett sådant övergrepp. Därtill var urvalet av hörda personer i allt väsentligt begränsat till personer som stödde målsägandens påståenden, och de som hördes på försvarets begäran har samtliga fått mer än antytt att de skulle riskera straff för mened och klara markeringar att utredaren inte tror på deras uppgifter. När ”rättscentrum” har en sådan bristande respekt för objektivitet et cetera, måste advokater behålla och få utvidgade möjligheter att själva utreda och BETALT för detta nödvändiga jobb.

Fördömer föredömligt

Men, förfallet för rättssäkerheten går i stället vidare med de förslag på anonyma vittnen som vår ordförande så föredömligt fördömer. Till alla politiker vill jag skicka med följande tanke: föreställ er att dagens regler skulle ha gällt även på häxprocessernas tid. För var säkra: människan har inte ändrat sig sedan dess, vare sig hon är misstänkt, målsägande eller polis. Det är bara andra anklagelser men av samma skäl. Ibland är det sanningen som är skälet för en anmälan. Men ofta är det verkliga skälet pengar, prestige eller publicitet. Och det är endast när alla i rättsväsendet utgår från att det är något av dessa tre skäl som ligger bakom anmälan, till dess annat bevisats, vi kan skyddas från att dömas oskyldiga.

Advokat Ulf Lundman

Annons
Annons
Annons