search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende 13

Brott mot tystnadsplikten. Uttalande.

Bakgrund
Den 13 juni 2006 tog X kontakt med A och gav denne uppdrag att upprätta ett testamente.

Anmälan
I anmälan som inkom till Advokatsamfundet den 22 juni 2006 har X gjort gällande att A brutit mot bestämmelsen om tystnadsplikt i 19 § Vägledande regler om god advokatsed. X har vidare anfört. När han gav A uppdraget omtalade han att han led av en obotlig sjukdom och han hade för avsikt att ta sitt liv. A reagerade upprört och försökte likt en psykiatriker få X att tänka om. Någon dag senare sökte han A men fick inget svar av denne. Vid samtal med A nästa dag, vilket var den 21 juni, meddelade denne att han inte skulle bli färdig med ärendet före midsommar. X meddelade då A att han hade tappat förtroendet för denne. Kort tid efter samtalet ringde A till X:s mor och berättade att X tänkte ta sitt liv. Härigenom bröt A mot bestämmelsen om tystnadsplikt.

Advokatens yttrande
Vad X anfört i sin anmälan är i allt väsentligt riktigt. X:s uppgift om att han tänkte ta sitt liv kunde uppfattas som ett rop på hjälp. För att få vägledning om hur han skulle agera vände sig A till Advokatsamfundet. Han fick besked om att han inte hade någon skyldighet att agera men blev också hänvisad till att läsa Holger Wiklunds ”God advokatsed” om nödfallssituationer. Där fann A stöd för att bryta tystnadsplikten. X lämnade sedan kompletterande information via e-post och lämnade därvid – utan egentlig anledning – namn och telefonnummer till sina föräldrar. Även detta kunde enligt A uppfattas som ett rop på hjälp. Vid nästa kontakt med X - då A försökte vinna tid – fråntogs han uppdraget eftersom han sagt att det inte kunde bli färdigt inom den tid som X önskade. A ringde därefter till X:s mor och berättade vad denne sagt om sina planer. En ovetande, oförstående och mycket olycklig mor tackade A för att han hade brutit sin tystnadsplikt.

Genmäle från anmälaren
X har bland annat genmält. A fick veta att X haft kontakt med psykolog och psykiatriker de senaste tolv åren. Han sade inte heller något som bort ge A anledning tro att ett självmord var omedelbart förestående. Situationen var således inte så alarmerande att det förelåg en sådan nödsituation som omnämnes i Holger Wiklunds bok. A gick till överdrift och bröt sin tystnadsplikt.

Nämndens bedömning och beslut
Genom att för X:s mor avslöja vad han erfarit i sitt uppdrag har A handlat i strid med god advokatsed. Utöver detta uttalande föranleder anmälan ingen åtgärd.

Annons
Annons
Annons