search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Ny litteratur

Ny litteratur på Juridiska biblioteket, Advokatsamfundet.

ABL med korsreferenser till 1975 års lag (FAR förlag. 170 s)
Andersson, Edward: Inledning till skatterätten (7. uppl. Helsingfors: Talentum, 2006. 229 s)
Bengtsson, Bertil, Hager, Richard & Victorin, Anders: Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom (7. uppl. Norstedts juridik. 410 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 98)
BRÅ-rapport 2007:14: Nationella trygghetsundersökningen 2006 (112 s.)
BRÅ-rapport 2007:16: Barn som begår brott – polisens hantering av misstänkta personer under femton år (61 s)
BRÅ-rapport 2007:17: Hatbrott (101 s.)
Constitutional law: constitutions  / Edited by Peter Wahlgren (Stockholm Institute for Scandinavian Law. 503 s. Scandinavian studies in law ; 52)
Dahlberg, Mattias: Internationell beskattning (2. uppl. Studentlitteratur 347 s)
Dahlstedt, Ann-Charlotte & Björnefeldt-Rex, Gunilla: God man – förvaltare (2. uppl. Studentlitteratur. 102 s)
Eskeland, Ståle: Strafferett (2. utg. Oslo: Cappelen, 2006. 576 s)
Fisher, David I.: Mänskliga rättigheter – en introduktion (4. uppl. Norstedts juridik. 102 s)
Gomard, Bernhard & Kistrup, Michael: Civilprocessen (6. uppl. København: Thomson. 1000 s)
Hedberg, Stig: Kommentarer till AB 04 och ABT 06 (Stockholm: Svensk byggtjänst. 248 s)
Hemström, Carl: Bolag – föreningar – stiftelser: en introduktion (6. uppl. Norstedts juridik. 127 s)
Hemström, Carl: Bolagens rättsliga ställning (7. uppl. Norstedts juridik. 200 s)
Hemström, Carl: Organisationernas rättsliga ställning (7.uppl. Norstedts juridik. 147 s)
Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2007 (4. uppl. FAR förlag. 656 s)
Iseskog, Tommy: Arbetstidslagen och EU:s arbetstidsdirektiv (4. uppl. Norstedts juridik. 236 s)
Larsson, Håkan & Samuelsson, Lars: Den nya byggmomsen – omvänd skattskyldighet från den 1 juli 2007 (Göteborg: Tholin & Larsson. 108 s)
Legitimitetsfrågor inom socialrätten / red. Lotta Vahlne Westerhäll (Norstedts juridik. 260 s)
Levin, Marianne & collaborators: Own image protection – a Pan-European overview (Jure. 142 s)
Kalbro, Thomas: Markexploatering - juridik, ekonomi, teknik och organisation (3. uppl. Norstedts juridik. 237 s)
Koktvedgaard, Mogens & Levin, Marianne: Lärobok i immaterialrätt (9. uppl. Norstedts juridik. 576 s)
Liber amicorum Kjell Å Modéer / utg. Bernhard Diestelkamp et al. (Lund: Juristförl. 822 s)
Madsen, Palle Bo: Markedsret. D 1, Konkurrencebegraensningsret (5. udg. – København : Jurist-og Økonomforbundet, 2006. 274 s)
Madsen, Palle Bo: Markedsret. D 2, Markedsføringsret og konkurencevaern (5. udg. København : Jurist-og Økonomforbundet. 298 s)
Melin, Stefan: Juridikens begrepp (3. uppl. Iustus. 417 s)
Mellqvist, Mikael: Handbok till skuldsaneringslagen (Norstedts juridik. 231 s)
Mellqvist, Mikael: Obeståndsrätten – en introduktion (4. uppl. Norstedts juridik. 161 s)
Norrman, Erik & Virin, Niclas: Slopad bolagsskatt – analys och konsekvenser (Norstedts juridik. 213 s.)
Ragnemalm, Hans: Förvaltningsprocessrättens grunder (8. uppl. Jure. 241 s)
Ramberg, Jan & Herre, Johnny: Allmän köprätt (4. uppl. Norstedts juridik. 307 s)
Sevenius, Robert: Bolagsstyrning (Studentlitteratur. 316 s)
Swedish takeover rules – legislation and stock exchange rules / translated by David Canter (Stockholm : Företagsjuridik Nord & Co. 84 s)
Svensson, Gustav: Barns rätt i hälso- och sjukvård (Studentlitteratur. 175 s).
Årsredovisningslagen – en guide till god redovisningssed (2. uppl. Stockholm: Öhrlings PricewaterhouseCoopers. 93 s)

Tryckår: 2007 om inte annat anges

Annons
Annons