search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

JO kritiserar lagman som strök advokat från försvararlista

Det krävs sakliga skäl och ett beslut som kan överklagas om en advokat förklaras obehörig i en domstol, enligt chefs-JO Mats Melin.

JO-anmälan lämnades in av den advokat som inte längre fick försvararuppdrag från Västmanlands tingsrätt, eftersom han inte ansågs lämplig för uppdraget.

Enligt lagmannen var tingsrättens domare överens om att advokaten var olämplig som försvarare. Lagmannen beslutade därför att stryka honom från den lista över advokater som åtar sig försvararuppdrag. Bara om någon särskilt begärde advokaten skulle han förordnas, vilket JO fann tveksamt. Lagmannen grundade sitt beslut på 21 kap. 5 § 1 st. rättegångsbalken, som säger att advokater som anses lämpliga för uppdraget ska utses till försvarare. Något formellt beslut fattades aldrig, och advokaten fick veta att han därför inte kunde överklaga.

JO konstaterar i sitt beslut att en domstol enligt rättegångsbalken visserligen kan förklara en advokat obehörig, men att rättegångsbalkens regler utgår från att detta sker i ett bestämt mål. Dessutom ska ställningstagandet grundas på sakliga skäl och anges i ett beslut som kan överklagas. Lagmannen får därför kritik för sitt agerande.

Ulrika Brandberg

Annons
Annons