search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Individuella löner ger större transparens

Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén svarar om domarlönerna.

Under de kommande åren går ett stort antal domare i pension. För att långsiktigt säkerställa kompetensförsörjningen behöver Sveriges domstolar rekrytera domare bland de skickligaste juristerna med olika erfarenheter. Jag är övertygad om att det behövs flexibilitet i lönesättningen för att detta ska vara realistiskt.

Jag har sagt att det är glädjande med det positiva mottagande som de nya lönerna överlag har fått. Det är min bild, som jag bibringats av framför allt yngre domare, men jag är också medveten om att den inte delas av alla. Att gå från tarifflöner till individualiserade löner är naturligtvis inte helt lätt, och att det kommer kritik mot såväl riktningen som processen i vissa delar måste man också vara öppen för. Att vara mottaglig för synpunkter på hur det genomförs är viktigt för att hela tiden utveckla och förbättra arbetet.

Tydliga kriterier

Det skulle föra alltför långt att nu gå in i alla detaljer kring processen men jag vill ändå utveckla några viktiga frågeställningar. Vid lönerevisioner sätts ny lön. Det innebär att man ska sträva efter att den nya lönestrukturen i varje domstol är sakligt motiverad utifrån de gällande kriterierna. Lönesättning, oavsett om det sker genom avtal eller arbetsgivarbeslut, är och förblir en samlad bedömning av olika förhållanden och omständigheter utifrån kriterierna. Genom att Jusek inte har velat diskutera individer under förhandlingarna har lönenämnden endast haft arbetsgivarens förslag. Det är därför arbetsgivarens förslag slagit igenom fullt ut. 

Den process som Lars Hesser beskriver i sin artikel rör genomförandet av det avtal som Jusek och Domstolsverket slöt den 18 oktober 2005. Det mellan parterna gemensamt undertecknade avtalet innehöll tre särskilda kriterier som skulle tillämpas vid lönesättning av domare. Det innehöll även en särskild ordning som innebar att innan nya löner på individnivå skulle bestämmas genom avtal mellan Jusek och Domstolsverket skulle varje ansvarig chef ha hållit utvecklingssamtal och lönesamtal med berörda domare. Ett fullt berättigat krav. Varje chef inom Sveriges domstolar genomgick därför en omfattande utbildning i utvecklings- och lönesamtal. Därefter genomfördes sådana samtal med samtliga domare inom Sveriges domstolar. Det är också helt naturligt att DV, som förhandlande part, ber sin egen arbetsgivarkrets om underlag inför förhandlingarna, det vill säga uppgifter om vilken lön den ansvarige chefen ansåg att domarna på den domstolen borde få, och på vilket sätt de särskilda kriterierna var uppfyllda. På motsvarande sätt måste även motparten förbereda sig för att förhandlingarna ska framstå som meningsfulla.

Det är riktigt som Lars Hesser påstår att det material som vi inhämtade inför förhandlingarna inte har lämnats ut, under åberopande av att det var att anse som arbetsmaterial eller i varje fall omfattas av förhandlingssekretess. Någon total öppenhet i detta avseende är enligt DV:s uppfattning inte möjlig. Emellertid skall varje enskild domare genom samtal med ansvarig chef få veta skälen till lönesättningen.

Jag anser att det system vi nu infört är mer öppet än det vi hade. I och med att vi infört individuellt satta löner har också den mycket omfattande floran av olika individuella uppdragstillägg upphört. Dessa tillägg beslutades i stort sett genom enskilda beslut av respektive domstolschef och den faktiska kännedomen om dessa fanns i en begränsad krets. Nu har vi fått bort tilläggen och satsar i stället på individuellt satta löner utifrån gemensamt avtalade kriterier. Det är för mig ett bättre sätt och bidrar till en större transparens.

Utvärdering planeras

Vi har nu tillämpat avtalet och därmed kriterierna en gång. Enligt protokoll mellan parterna ska vi tillämpa systemet vid tre tillfällen innan vi utvärderar det gemensamt. Protokollet tillkom efter konstaterande av att det inte är meningsfullt att utvärdera ett system efter en enda tillämpning. Låt oss se framåt och göra det ännu bättre nästa gång!

Thomas Rolén, Generaldirektör Domstolsverket

Annons
Annons