search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Förteckning över remissärenden

Remissärenden i vilka samfundet avgivit yttrande
R-2007/0274  Betänkandet Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten (SOU 2006:96)
R-2007/0541  Betänkandet Summa summarum – en fristående myndighet för utredning av anmälningar om brott av poliser och åklagare (SOU 2007:5)
R-2007/0567  Promemorian Bostadsrättsregister – några modeller för registrering av bostadsrätter (Ds 2007:12)
R-2007/0601  Rapporten Förbättrad samordning av rättsväsendets myndigheter i Norrland
R-2007/0622  Departementspromemorian Kriminalisering av privat olovlig hantering av avkodningsutrustning (Ds 2007:14)
R-2007/0623  Betänkandet Föräldraskap vid assisterad befruktning (SOU 2007:3)
R-2007/0661  Departementspromemorian En mer öppen domarutbildning (Ds 2007:11)
R-2007/0698  Delbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten (SOU 2007:22)
R-2007/0727  Departementspromemorian Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften (Ds 2007:13)
R-2007/0737  Promemorian Skattelättnader för förmån av hushållstjänster
R-2007/0778  Promemorian Ändring i 5 § passlagen (1978:302)
R-2007/0780  Promemorian Elektronisk ingivning för vissa finansiella företag
R-2007/0804  Promemorian Sänkt kapitalvinstbeskattning för fåmansföretagare åren 2007-2009
R-2007/0823  Kompletterande bestämmelser till EG-förordningen om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel
R-2007/0837  Promemorian Mervärdesskatt vid under- och överpristransaktioner, med flera frågor om mervärdesskatt
R-2007/0857  Promemoria med förslag på ändring i övergångsbestämmelserna till polisdatalagen (1998:622)
R-2007/0866  Promemorian Ändrade regler för CFC-beskattning
R-2007/0885  Kommissionens grönbok om det framtida gemensamma europeiska asylsystemet
Annons
Annons