search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende 12

A har medverkat till ett uppenbart gagnlöst överklagande. Erinran. Skiljaktig mening. Ingen åtgärd.

Bakgrund
X har under sommaren 2006 begärt fullföljd av äktenskapsskillnad från Y. Y har motsatt sig detta genom yttrande till tingsrätten och överklagande av deldomen till hovrätten. Tillsammans har X och Y dottern Z, 7 år. Y:s ombud är A och X:s ombud är B.

Anmälan
X har i en skrivelse inkommen till Advokatsamfundet den 14 september 2006 anmält A och i huvudsak anfört följande. A har medverkat till det överklagande som Y lämnat till hovrätten. Överklagandet saknar grund.

A har skickat en förfrågan till B där hon bad om att tvistefrågor angående äktenskapsskillnad, boende, umgänge samt bodelning skulle göras upp i godo. I skrivelsen angavs att svar skulle inkomma senast den 3 augusti 2006, vilket även var sista dag för ett överklagande av domen på äktenskapsskillnad. Någon uppgörelse nåddes inte och överklagandet lämnades in den 3 augusti 2006. Y har uppgivit följande skäl för överklagandet:

”Y yrkar att hovrätten, med ändring av tingsrättens deldom, lämnar X:s yrkande om äktenskapsskillnad utan bifall. Y är av den uppfattningen att X bör avsluta sitt ”gamla” äktenskap med allt vad det innebär innan domstolen dömer till äktenskapsskillnad. Ansökan om fullföljd föregicks ej heller av sedvanlig kontakt mellan ombuden.”

Reglerna om äktenskapsskillnad är sådana att invändningar inte har någon betydelse om de saknar grund. Y har endast haft för avsikt att trakassera henne och även åsamka henne kostnader för ett bröllop som fick ställas in på grund av överklagandet.

X har även bifogat mailkorrespondens mellan ombuden där B konstaterar att överklagandet inte har någon saklig grund.

A har genom sitt agerande försvårat tvisten samt medverkat till Y:s trakasserier.

Advokatens yttrande
A har i ett yttrande inkommet till Advokatsamfundet den 6 oktober 2006 bestritt att hon brutit mot god advokatsed och i huvudsak anfört följande.

I avsikt att försöka lösa tvistefrågor angående umgängesrätt, boende och bodelning tillställdes X en skrivelse i juni 2006. X accepterade inte förslagen men kom inte med något eget förslag till lösning. Denna skriftväxling sköttes av ombuden och frågan om äktenskapsskillnad berördes ej. Därefter inkom X med en ansökan om fullföljd av äktenskapsskillnad.

Det är riktigt att Y motsatte sig äktenskapsskillnad. Det finns ej anledning att närmare gå in på de skäl Y angivit för detta. Y har använt sig av sin lagliga rätt då han dels motsatt sig att domstolen skulle döma till äktenskapsskillnad, dels överklagat en dom innebärande äktenskapsskillnad. Det faktum att en part i laga ordning utnyttjar sin rätt att överklaga en dom kan aldrig anses strida mot god advokatsed.
Hon bestrider att hon haft för avsikt att trakassera X.

Genmäle från anmälaren
X har den 18 september genmält följande. A:s medverkan till överklagandet av äktenskapsskillnad är tvivelaktig för att:
• A visste att ett nytt giftermål planerades.
• A visste att det inte fanns några möjligheter att nå framgång med ett överklagande av äktenskapsskillnad, när det inte fanns några sakliga skäl.
• A:s medverkan måste ses som konfliktdrivande, vilket är till men för både X och Y.
• Möjligheten att avstå ett uppdrag finns alltid. A har inte utnyttjat den möjligheten.
• Det strider mot god advokatsed att medverka till ett överklagande när utgången är så given.

Ytterligare yttrande från advokaten
A har i ett ytterligare yttrande till Advokatsamfundet bl a anfört följande. Hon vidhåller vad hon tidigare anfört och poängterar att det aldrig funnits något syfte att trakassera X. Y har enbart använt sig av de rättsmedel som föreligger enligt svensk rätt. Det kan ej anses strida mot god advokatsed att biträda en klient i en dylik situation.

Nämndens bedömning och beslut
A borde inte ha medverkat till det uppenbart gagnlösa överklagandet. Genom att göra så har A handlat i strid med god advokatsed.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

Skiljaktig mening
Ledamöterna Bo Ahlenius, Olle Lindén och Stefan Ruben var av skiljaktig mening enligt följande.

Utredningen visar inte att A handlat i strid med god advokatsed. X:s anmälan skall därför inte föranleda någon åtgärd.

Annons
Annons