search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Auktionsfrågan delar byråerna i skilda läger

Frågan om en advokatbyrå kan företräda mer än en köpare i en kontrollerad auktion väcker starka känslor. Nödvändigt för att kunna konkurrera på en internationell marknad, säger förespråkarna. Etiskt omöjligt och onödigt, svarar motståndarna.

Frågan om att företräda flera köpare orsakade stormar inom Advokatsamfundet redan 2005. Samfundets styrelse hade då uttalat att det inte är förenligt med de vägledande reglerna om god advokatsed att företräda konkurrerande budgivare i en auktion. Resultatet av diskussionerna blev Etikkommittén, en arbetsgrupp med uppgift att se över de vägledande reglerna om god advokatsed.

Nu är kommitténs arbete i slutskedet. Ett par olika utkast till förändrade regler har under våren och sommaren diskuterats vid årsmöten och fullmäktigemötet. Och det är just tanken på att göra det möjligt att företräda flera klienter med motstående intressen förutsatt att de ger sitt samtycke, som väcker känslor. Ett av alternativen som diskuterats skulle nämligen innebära en uppmjukning av reglerna.

Förespråkarna för regeländringen finns framför allt på de största byråerna. Deras argument handlar om möjligheten att konkurrera på en internationell marknad.
– Det är okej att utländska byråer etablerar sig. Men då måste svenska byråer ha samma konkurrensmöjligheter som de utländska. Varför ska svenska advokatsamfundet sätta sig på någon slags högre etiknivå än i våra konkurrentländer, säger Bertil Villard på Advokatfirman Vinge, och syftar bland annat på engelska Law Society som numera tillåter sina ledamöter att företräda flera köpare.

Viktigt att kunna konkurrera

Peter Högström på Linklaters Advokatbyrå är övertygad om att hans byrå skulle kunna ta till vara flera budgivares intressen.
– Att behöva tacka nej till dem man har en långvarig relation till är inte alltid i vare sig kundens eller byråns intresse, säger han.

Men frågan har också en mer principiell dimension, menar Högström.
– Den handlar om möjligheten att själv kunna göra professionella överväganden tillsammans med en kund. Varför ska inte vi kunna det när man kan det i andra länder?

Också Biörn Riese på Mannheimer Swartling advokatbyrå tycker att det är ett problem att behöva tacka nej till klienter.
– Om den svenska byrån säger ja varannan gång, nej varannan gång är risken efter en tid stor att klienten i stället tar utländsk byrå.
– För unga jurister är det här en allvarlig situation, fortsätter Riese. Svenska jurister riskerar att bli ett B-lag, några som de utländska byråerna ringer för att fråga om någon konstig svensk arbetsrättsregel. Konkurrens är bra, men den måste vara på lika villkor.

Möjligheten att växa och konkurrera på den internationella advokatmarknaden är alltså ett grundargument för dem som förespråkar regeländringen. Men motståndarna anser inte att dessa argument håller.

Det är just advokaternas goda rykte, baserat på principerna om lojalitet och trohet med klienten, som gjort att advokatbyråerna fått en så stor roll i de komplexa transaktionsuppdragen, menar Axel Calissendorff på Roschier Advokatbyrå. Och det renomméet är i fara om man luckrar upp reglerna.
– Mellan två konkurrerande budgivare i en auktion finns i grunden motstående intressen. Om man låter en byrå företräda flera kommer inte byråns samlade engagemang och bästa kompetens att användas till en klient, säger Axel Calissendorff, som konstaterar att detta ställs på sin spets när behovet av specialkompetens i till exempel konkurrensrätt eller finansiering dyker upp i uppdragen.

Risken är överhängande, påpekar Calissendorff, att den klient som dragit det kortaste strået i auktionen blir missnöjd. Han målar också upp ett scenario med två budgivare som hamnar i en tvist om vem av dem som köpt objektet.
– Det skulle vara en motbjudande situation för kåren, att två advokater från samma byrå skulle höras mot varandra, säger Axel Calissendorff.

Han ifrågasätter dessutom att konkurrensen från de anglosaxiska byråerna skulle vara så hård. I stället kan man bita sig själv i svansen, och öppna för ökad konkurrens med förändrade regler, påpekar han.
– Man får lätt intrycket när man hör en del av förespråkarna, att de brittiska advokaterna idag kan företräda fler budgivare i Sverige. Det är fel.

Eftersom det handlar om ett gränsöverskridande uppdrag gäller enligt Calissendorff tre regelsystem, det engelska, det svenska och advokatorganisationen CCBE:s. Och såväl de svenska som CCBE:s regler lägger hinder i vägen. Med en regeländring i Sverige kommer saken i ett annat läge. Plötsligt skulle engelska byråer kunna ta hur många klienter de vill i Sverige, menar Axel Calissendorff.

Resursfråga

För de allra flesta affärsjuridiska byråerna är tanken på att företräda flera budgivare i en auktion en rent hypotetisk fråga.
– Vår rent kommersiella bedömning, alldeles oavsett regelverket, är att vi för att kunna göra ett bra arbete för klienten och vara trovärdiga aldrig ens tänkt tanken att biträda mer än en klient i en affär, säger Dick Lundqvist på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, med ungefär 70 jurister.

Etikkommitténs slutliga förslag lämnas under hösten till styrelsen, som fattar beslut om eventuella förändringar i det etiska regelverket.

Ulrika Brandberg

Fotnot: Etikkommitténs utkast till förslag har diskuterats vid en rad hearings på olika platser i landet. Kommittén har också mottagit en rad brev i frågan. Mannheimer Swartling, Vinge och Linklaters har i sina skrivelser tagit ställning för en regeländring, medan de allra flesta medelstora affärsbyråerna liksom en del humanjurister argumenterat mot en förändring. Utkastet och de synpunkter som kommit in finns att läsa på Advokatnätet. Gå in på www.advokatsamfundet.se, logga in och klicka dig fram till sidorna om översynen av de vägledande reglerna.

Annons
Annons