search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Ny litteratur

på juridiska biblioteket, Advokatsamfundet

Arbetsrätt och arbetsmarknad 2007 – författningssamling för svenskt och europeiskt arbetsliv / sammanställd av Lars Lunning (Norstedts juridik. 586 s)
Ask, Bengt: Hyresmanual (Limhamn: Limhamnsgruppen. 322 s)
Asp, Petter: Från tanke till gärning. D. 2, Förberedelse och stämpling till brott (Iustus. 248 s. Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala; 106)
Berggren, Nils-Olof & Munck, Johan: Polislagen – en kommentar (6. uppl. Norstedts juridik. 230 s. Norstedts gula bibliotek)
Blomqvist, Sten: Inteckning och panträtt (5. uppl. Malmö: Liber. 84 s)
BRÅ-rapport 2007:7: Narkotikadistributörer – en studie av grossisterna (Brottsförebyggande rådet. 139 s)
BRÅ-rapport 2007:11: Vuxnas sexuella kontakter med barn via Internet – omfattning, karaktär, åtgärder  (Brottsförebyggande rådet. 90 s)
Carlsson, Pål & Sundin, Anna: Ekonomisk uppslagsbok (2. uppl. Näsviken: Björn Lundén information. 346 s)
Danelius, Hans: Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – en kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (3. uppl. Norstedts juridik. 590 s)
Englund, Thomas: Ledigheter och frånvaro – reglerna 2007 (3. uppl. Tholin & Larsson. 278 s)
Elektronisk forvaltning i Norden – praksis, lovgivning og rettslige utfordringer / Dag Wiese Schartum, red. (Bergen: Fagbokforlaget. 245 s. Nordisk årsbok i rättsinformatik; 2005)
Fördrag om Europeiska unionen/Nils Wahl, red. (5. uppl. Norstedts juridik. 558 s)
Heinestam, Bengt: Koncerner – praktisk handbok i koncernredovisning och koncernbeskattning (4. uppl. Näsviken: Björn Lundén information. 301 s)
Hellners, Trygve & Malmqvist, Bo: Förvaltningslagen – med kommentarer (2. uppl. Norstedts juridik. 435 s)
Internationella relationer / Jakob Gustavsson & Jonas Tallberg, red. (Studentlitteratur. 445 s)
Kommunallagens paragrafer / Ulf Lindquist och Sten Losman, red. (Norstedts juridik, 2006. 105 s)
Lewis, Amanda & Paisner, Berwin Leighton: Outsourcing contracts – a practical guide (2. ed. Old Woking: City & Financial Publ. 2006. 416 s)
Lindholm, Johan: State procedure and Union rights – a comparison of the European Union and the United States (Iustus. 386 s. Akademisk avh)
Munukka, Jori: Kontraktuell lojalitetsplikt (Jure. 575 s. Akademisk avh)      
Nerep, Erik & Samuelsson, Per: Aktiebolagslagen – en lagkommentar (Del 1–2. Thomson fakta)
Nilsson, Eva: Barn i rättens gränsland – om barnperspektiv vid prövning om uppehållstillstånd (Iustus. 295 s. Akademisk avh)
Liber amicorum in honour of Sven Norberg – a European for all seasons / Martin Johansson, Nils Wahl, Ulf Bernitz, red. (Bruxelles: Bruylant, 2006. 572 s)
Nordh, Roberth: Tvångsmedel – kvarstad, häktning, beslag, husrannsakan m.m. (Iustus. 123 s. Praktisk process; 4)
Rättsfallssamling i familjerätt / Theddo Rother-Schirren, Johan Schüldt, red. (5. uppl. Norstedts juridik. 444 s)
Schelin, Lena: Bevisvärdering av utsagor i brottmål (Omarb. utg. Norstedts juridik. 281 s)
Skog, Rolf & Fäger, Catarina: Aktiebolagslagen – en introduktion för aktieägare, ledningar och deras rådgivare (Norstedts juridik. 322 s)
Skog, Rolf & Fäger, Catarina: The Swedish Companies Act – an introduction (Norstedts juridik. 361 s)
Sprangers, Lotta: Föräldraledighet (Tholin & Larsson. 109 s)
Strömberg, Håkan & Lundell, Bengt: Handlingsoffentlighet och sekretess (10. uppl. Studentlitteratur. 88 s)
Strömberg, Håkan & Lundell, Bengt: Sveriges författning (20. uppl. Studentlitteratur. 199 s)
Sunde, Jørn Øyrehagen: Den juridiske komedien – ein antologi over tanke og praksis i den norske rettskulturen si historie (Bergen: Fagbokforlaget. 326 s)
Svernlöv, Carl: Ansvarsfrihet – dechargeinstitutet i svensk aktiebolagsrätt (Norstedts juridik. 482 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning; 190. Akademisk avh)
Tallberg, Jonas: EU:s politiska system (3. uppl. Studentlitteratur. 224 s)
Utländska politiska system / Rutger Lindahl, red. (12. uppl. Stockholm: SNS förlag. 462 s)
Wennerström, Erik: The rule of law and the European Union (Iustus. 354 s. Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala; 105. Akademisk avh)

Tryckår: 2007 om inte annat anges

Annons
Annons