search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Förteckning över remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttrande

R-2007/0120  Promemorian Några frågor med anledning av ändringar i kapitaldirektivet
R-2007/0141  Betänkandet En ny konkurrenslag (SOU 2006:99) samt Konkurrensverkets rapport Tröskelvärden för koncentrationsprövningar
R-2007/0212  Slutbetänkandet Telefonförsäljning (SOU 2007:1)
R-2007/0247  Betänkandet Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpning (SOU 2007:8)
R-2007/0253  Betänkandet Den nya inskrivningsmyndigheten (SOU 2007:7)
R-2007/0387  Departementspromemorian Gränsöverskridande fusioner (Ds 2006:22)
Annons
Annons