search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

EG-domstolens generaladvokat godkänner ”svenska modellen”

Facket i EU-länderna har rätt att vidta stridsåtgärder för att förmå ett tjänsteföretag från en annan medlemsstat att tillämpa en lönenivå som är fastställd enligt kollektivavtal. Det skriver EG-domstolens generaladvokat Paolo Mengozzi i sitt förslag till avgörande i målet Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetarförbundet mfl, det så kallade Laval- eller Vaxholmsfallet.

– Generaladvokaten godkänner den svenska arbetsmarknadsmodellen, men om man tillämpar Paolo Mengozzis eget resonemang om proportionalitet så kan inte Byggnads vinna den här tvisten, med hänsyn till de fackliga kraven på bland annat granskningsavgifter och försäkringspremier. Då kommer Laval att vinna, säger advokat Martin Agell, som tillsammans med advokat Anders Elmér företräder Laval.

”Oanade förändringar”

– Kravet på proportionalitet för stridsåtgärder och kopplingen mellan tillåtna avtalskrav och tillåtna stridsåtgärder kommer att innebära oanade förändringar för svensk konflikträtt. Det är svårt att se hur oinskränkta sympatiåtgärder, som tillåts i Sverige och som kan leda till ett företags konkurs, kan vara proportionella.

Advokat Ulf Öberg företräder det svenska facket och är kritisk till generaladvokatens åsikter om proportionalitet.

– Jag delar inte bedömningen att EG-domstolen ska värdera det proportionerliga av olika delar i avtalet. Införandet av en proportionalitetsprincip är en sak för Sveriges riksdag och dess eventuella konkreta tillämpning skall under alla omständigheter ske i Arbetsdomstolen, inte i EG-domstolen.

– Men i stort sett är yttrandet positivt. Generaladvokaten godkänner det svenska fackets rätt att vidta stridsåtgärder för att få till stånd kollektivavtal, och att det går att tillämpa lex Britannia, som gör att det är tillåtet att ta till stridsåtgärder för att tvinga arbetsgivare från andra länder att skriva kollektivavtal i Sverige, säger Ulf Öberg

Av generaladvokatens yttrande framgår att EG-rätten är tillämplig när fackföreningar i en medlemsstat tar till stridsåtgärder som blockad för att kräva kollektivavtal och skydda arbetstagare mot social dumpning. De svenska facken däremot anser att EG-rätten över huvudtaget inte ska kunna tillämpas på fackliga stridsåtgärder som har till syfte att träffa kollektivavtal.

Yttrandet – en fingervisning

I själva verket är det genom att låta fackföreningar ta till stridsåtgärder som Sverige uppfyller EG-rättens krav på likabehandling av arbetstagare från andra länder, enligt Paulo Mengozzi.

”Detta gäller under förutsättning att stridsåtgärderna är motiverade med hänsyn till mål av allmänt intresse, såsom skyddet för arbetstagare och motarbetande av social dumpning, och under förutsättning att stridsåtgärderna inte är oproportionerliga i förhållande till dessa mål”, skriver generaladvokat Paolo Mengozzi.

Generaladvokatens yttrande ger en fingervisning om hur EG-domstolen ska döma. Men domen, som väntas komma sent i höst, kan också gå i en annan riktning. Efter domen ska så den svenska Arbetsdomstolen, med hjälp av domen, ta ställning i målet.

Björn Forsberg

Annons
Annons