search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

JK-debatten

Hovrättsrådet Lars Hesser tycker att den viktiga debatten om rättssäkerhet grumlas av JK:s svepande kritik.

Att det i Sverige liksom i alla andra länder förekommer att personer döms för brott som de inte har begått är naturligtvis utomordentligt sorgligt och beklagansvärt. Tyvärr är det omöjligt att fullständigt kunna undvika detta så länge det för fällande dom inte krävs 100-procentig bevisning i form av bindande DNA, vittnen som gripit gärningsmannen på bar gärning, etc. Att det är en oerhört angelägen och viktig uppgift att försöka nedbringa antalet oskyldigt dömda så långt detta går utan att införa orimliga beviskrav behöver väl knappast sägas. Varje enskilt fall där en person döms för något han/hon inte gjort sig skyldig till är ett fall för mycket. Rör det sig om frihetsberövanden – kanske långa fängelsestraff – kan konsekvenserna bli katastrofala.

Att JK Göran Lambertz startat en utredning för att undersöka om det finns några systemfel hos domstolar, åklagare och poliser som går att åtgärda för att åstadkomma en mer rättssäker brottmålsprocess är självfallet mycket berömvärt. Allt det här sagda är självklarheter och något som alla som har yttrat sig i den intensiva och inflammerade debatt som följt i spåren av den utredningsrapport, som avgivits av professor Hans-Gunnar Axberger (”Felaktigt dömda”) uppenbarligen kan instämma i.

Systemfel hos domstolarna

JK har sedan rapporten avgavs vid en rad tillfällen gått ut i massmedia och förklarat att han är övertygad om att det föreligger ett systemfel hos domstolarna som lett till att dessa under senare år i ökad utsträckning felaktigt dömer oskyldiga personer till långa fängelsestraff.

JK har kritiserats för att han gått ut med denna övertygelse i svepande ordalag och utan att redovisa vilka belägg han har för sin ståndpunkt. JK har då till stöd för sin uppfattning åberopat nyssnämnda rapport. Därutöver har han pekat på att ett antal advokater, en fängelsepräst och ett par fängelsepsykologer har uttalat uppfattningen att antalet oskyldigt dömda under senare år ökat, vartill kommer att samma sak hävdats i skrivelser till honom inkomna de senaste två åren från drygt 350 personer.

Från en rad håll har JK då uppmanats att precisera sig och peka på konkreta exempel. JK har då svarat att han inte kan göra detta då han i princip inte skall bedöma skuldfrågan i enskilda fall, varför han aldrig kan säga att ” det och det fallet är fel”.

Som alla förstår blir det en omöjlig uppgift för den som inte är helt säker på att JK har rätt i sin övertygelse om systemfel att kunna föra en diskussion med JK när han inte kan ge några konkreta belägg för sin ståndpunkt. JK har försökt lugna kritikerna med att säga att han har en unik insyn med en omfattande ”input” från många håll. I det sammanhanget finns anledning att peka på en annan myndighet, som verkligen kan tala om unik insyn, nämligen riksdagens ombudsmän (JO), vars egentligen enda uppgift är att öva tillsyn över domstolar, myndigheter och tjänstemän.

När det gäller JK är tillsynsuppgiften, som i slutet av 1990-talet ganska starkt begränsades, endast en av många arbetsuppgifter. JO har tilldelats helt andra resurser än JK för att utöva sin tillsynsverksamhet. JO granskar och avgör därför oerhört många fler tillsynsärenden än JK och genomför årligen ett mycket större antal domstolsinspektioner än JK. Har JK funderat över varför inte JO tycks dela hans övertygelse om ett systemfel? I själva verket är det väl så att det enda egentliga stöd JK fått från juristhåll för sin övertygelse om systemfel – i varje fall såvitt framgår av i tidningar och juristtidskrifter införda artiklar och inlägg – kommit från advokathåll och då utan att advokaterna kunnat peka på några enskilda fall.

Har JK vidare funderat över varför han inte fått några instämmanden från Högsta dom-stolens ledamöter? Justitierådens uppgift är att dagligen pröva överklagade domar och andra avgöranden från hovrätterna. De får därigenom en helt annan möjlighet än JK att bilda sig en uppfattning om bevisprövningen i domstolarna har förslappats. Inte tror väl JK att justitieråden, om de skulle ha märkt förekomsten av systemfel av det slag JK är övertygad om, skulle avstå från att framföra denna uppfattning? Inte heller från presidenterna i hovrätterna eller lagmännen vid landets tingsrätter har JK såvitt jag kunnat finna fått något stöd. 

Det skall framhållas att JK under den förda debatten noggrant understrukit att han inte vet att det förekommer systemfel av här diskuterat slag vid domstolarna utan att detta är en övertygelse han har. Den stora allmänheten tycks dock ha haft svårt att uppmärksamma sådana nyanser. Slutsatsen av den förda debatten tycks nämligen på många håll ha blivit att det genom JK:s projekt fastslagits att många domare inte sköter sina jobb, att det klarlagts att de i rapporten namngivna justitieråden, hovrättsråden och rådmännen dömt fel och att antalet oskyldigt dömda under senare år ökat beroende på någon form av systemfel.

Mot denna bakgrund är det många med mig som undrar om det inte vore värdefullt om JK gick ut med ett förtydligande där han upprepar att han inte är beredd att peka ut några fall där domstolarna dömt fel i betydelsen att de gjort felaktiga bevisvärderingar, och att han inte vågar sig på att kritisera bedömningarna i de domar som Axberger har undersökt. (Här inskjuts att det som här sagts inte betyder att det hävdas att det aldrig förekommer bevisvärderingar som kan ifrågasättas och som kan vara felaktiga.

JK har dock själv i den pågående debatten uttryckligen sagt att han inte är beredd att peka på något fall där fel har begåtts). Det skulle samtidigt vara intressant om JK kunde tala om vad han tror är orsaken till att han inte fått något medhåll från t ex JO eller justitieråden.

Vidta åtgärder

Avslutningsvis. Jag är helt medveten om att det som ovan sagts kommer att bemötas med att domare inte tål kritik och att domare känner sig illa berörda av den granskning som skett i rättssäkerhetsprojektet. Antagligen tjänar det ingenting till att försäkra att detta inlägg inte tillkommit av dessa skäl. Självfallet gör domare fel, ibland fel av det slaget att det förtjänar kraftfull kritik från JO eller JK och självfallet skall JK när han har sin övertygelse om systemfel agera. Att vidta åtgärder för att försöka förbättra rättssäkerheten i brottmålsprocessen är något som alla seriösa personer kan stödja och att det förekommer brottmålsdomar varigenom oskyldiga döms till fängelse för brott de inte begått är förfärligt.  Frågan är dock om det vällovliga rättssäkerhetsprojekt som JK dragit igång är betjänt av den debatt som följt på JK:s uttalanden i anslutning till Axbergers rapport.

Lars Hesser, hovrättsråd i Svea hovrätt

Annons
Annons