search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende 08

Advokat har underlåtit att inkomma med begärt yttrande till Advokatsamfundet. Varning med straffavgift tilldelad.

I anmälan, som inkom till Advokatsamfundet den 14 februari 2006, har X, född 1926, genom sin son Y anfört bl.a. följande. X skadades allvarligt vid en trafikolycka 1998, då hon som fotgängare blev påkörd av en bilist. Inför skadereglering i anledning av olyckan anlitade hon advokaten B. Sedan B insjuknat blev i stället A, som är verksam vid samma byrå som B, biträde åt X. A övertog skaderegleringsärendet den 12 juli 2002. Samma dag ägde ett möte rum mellan X och A samt företrädare för försäkringsbolaget. Syftet härmed var att man från försäkringsbolagets sida skulle upprätta en promemoria att överlämnas till Trafikskadenämnden för prövning av ärendet. X anhöriga hade i avsevärd mån hjälpt henne med olika sysslor i hemmet, sysslor som inte omfattades av hemtjänsten och som X före olyckan klarat av själv. Meningen var att X skulle erhålla ersättning av försäkringsbolaget för vad det skulle kosta att köpa dessa tjänster. Vid mötet kom man därför överens om att A skulle införskaffa en offert angående tjänsterna från ett företag kallat P.

Efter mötet hörde A aldrig av sig till X men hon erhöll en del handlingar från försäkringsbolaget. Av dessa framgår att försäkringsbolaget gjort skriftliga påstötningar hos advokatbyrån angående den utlovade offerten den 9 oktober 2002 och den 20 december samma år. I den senare skrivelsen framhöll försäkringsbolaget att man, om inget kostnadsförslag inkom, avsåg att göra en egen beräkning av hemhjälpskostnaderna. Den 22 maj 2003 tillskrev försäkringsbolaget åter advokatbyrån och omtalade att man färdigställt en promemoria att insändas till Trafikskadenämnden och därvid gjort en egen beräkning av hemhjälpskostnaderna, eftersom något kostnadsförslag fortfarande inte inkommit. Kopia av promemorian bifogades skrivelsen till advokatbyrån, som bereddes tillfälle att inkomma med synpunkter på densamma innan den översändes till Trafikskadenämnden.

Hemhjälpskostnaderna hade i promemorian upptagits till 4 500 kr. Efter telefonsamtal med X den 23 maj 2003 tillskrev försäkringsbolaget samma dag ånyo advokatbyrån och omtalade att man noterat att X inte hade något att tillägga i ärendet, som nu skulle överlämnas till Trafikskadenämnden. 

Den 22 augusti 2003 avgav Trafikskadenämnden yttrande. I yttrandet, som grundades på försäkringsbolagets promemoria, föreslogs att X skulle få ersättning i ett för allt med 130 000 kr. Yttrandet ankom den 23 september 2003 till försäkringsbolaget.

Samma dag tillskrev A försäkringsbolaget och begärde med stöd av en bifogad offert från P, daterad den 16 september 2003, att beloppet 4 500 kr i bolagets promemoria skulle ändras till 13 200 kr. I brev den 24 september 2003 besvarade försäkringsbolaget A:s skrivelse. Bolaget hänvisade därvid till Trafikskadenämndens yttrande och förklarade sig berett att utge 130 000 kr i ett för allt. Bolaget uppgav vidare att detta var dess slutliga ställningstagande och att bolaget därmed avslutade handläggningen av ärendet.

X anser att A kategoriskt undvikit att hålla kontakt med sin klient och samråda med henne. Den information hon erhållit om ärendets handläggning har genomgående kommit direkt från bolaget. Vidare har A dröjt ett år och två månader att, i enlighet med sitt åtagande vid mötet den 12 juli 2002, införskaffa offert angående hemhjälpskostnaderna. Han har härigenom förorsakat X ekonomisk skada.

A har trots flera anmaningar underlåtit att yttra sig över X:s anmälan.
 
Disciplinnämndens beslut
A har brutit mot god advokatsed dels genom att underlåta att hålla kontakt med X och orientera henne om ärendets handläggning hos försäkringsbolaget, dels genom att inte inom rimlig tid införskaffa offert angående hemhjälpskostnaderna.

Genom att inte inkomma med begärt yttrande till Advokatsamfundet har A allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat. Särskilda skäl att ålägga straffavgift föreligger.

På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken och ålägger honom att jämlikt 8 kap. 7 § tredje stycket rättegångsbalken till Advokatsamfundet utge straffavgift med femtusen (5 000) kronor.

Annons
Annons
Annons