search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende 07

Advokat har begärt ersättning för kostnaderna för fullgörandet av sin uppgiftsskyldighet till Advokatsamfundet. Erinran tilldelad.

En prövningsavdelning inom Advokatsamfundets disciplinnämnd meddelade den 3 februari 2005 beslut i disciplinärende D-2004/0766 mot A anhängiggjort av X. Prövningsavdelningen fann att handlingarna inte utvisade att A brutit mot god advokatsed. Anmälan föranledde därför inte någon åtgärd.

X har i skrift inkommen till Advokatsamfundet den 9 mars 2006 dels yrkat att disciplinnämnden skall ta upp hennes yrkanden under punkterna 2,3, 6 och 7 i disciplinärendet D-2004/0766 till omprövning, dels gjort ny anmälan i följande hänseenden.

1. Vid förhandling i Svea hovrätt av förut aktuell tvist har A debiterat för högt antal arbetade timmar samt krävt ersättning för arbete i det tidigare disciplinärendet.

2. A har hos kronofogdemyndigheten försökt få betalt två gånger med ränta för hos tingsrätten utdömt belopp som redan deponerats hos myndigheten.

A har den 4 april 2006 tillbakavisat anmärkningarna och bl.a. anfört

1. Hans huvudman Y ansåg att disciplinärendet var en del av X:s åtgärder för att vinna tvisten och att han skulle bli ersatt därför. Denne hade insisterat på att bli fakturerad denna kostnad som rättegångskostnad. Han hade därför yrkat arvode för arbete med disciplinärendet 15,6 timmar. Vid presentation av kostnadsräkningen hade han fallit till föga och återkallat arvodesyrkandet i den delen. Det skulle ha varit intressant att få arvodet prövat mot aktuell bakgrund.

2. Han fick utbetalning från kronofogdemyndigheten av utdömt arvode jämte den ränta som utgår på myndighetens konto. Han krävde ränta enligt domen efter avräkning från erhållen ränta. Av myndighetens beslut framgår att medel som gäldenär insatt i ett anhängigt mål anses omedelbart utmätta i målet och att ränta därför endast utgår med den ränta som belöper på myndighetens konto och inte den ränta som utdömts. Han har accepterat myndighetens beslut.

X har vidhållit sin anmälan.

Nämnden gör följande bedömning.
En prövningsavdelning har genom beslutet den 3 februari 2005 slutligt avgjort ärende D-2004/0766. X:s begäran om omprövning avvisas därför.

Advokat förutsätts normalt att själv stå för kostnaderna för fullgörande av sin uppgiftsskyldighet till Advokatsamfundet. Genom att som i detta fall yrka ersättning för arbete i disciplinärende som rättegångskostnad av motpart har A brutit mot god advokatsed.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

Vad som i övrigt har förekommit föranleder inte någon åtgärd.

Annons
Annons