search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende 06

Jäv i LVU-mål. Erinran tilldelad.

Vid sammanträde den 9 mars 2006 beslöt samfundets styrelse att uppta nedanstående som ett disciplinärende mot A.

I LVU-mål vid en länsrätt förordnades B på begäran av socialnämnden den 6 maj 2005 till offentligt biträde åt X som vårdnadshavare för dottern Y, född 1998, och den 13 maj erhöll B motsvarande förordnande i LVU-mål rörande barnets syskon Z och P, födda 2003 respektive 2005.

En framställning från X om byte av offentligt biträde på den grunden att det fanns motsättningar mellan dem avslogs av länsrätten den 15 juni 2005 och av kammarrätten den 13 juli 2005. Regeringsrätten beslöt att inte meddela X begärt prövningstillstånd.

Sedan länsrätten erfarit att B enligt fullmakt den 25 augusti 2005 företrätt socialnämnden i ett annat LVU-mål vid länsrätten – i vilket länsrätten meddelat dom i september 2005 – beslöt länsrätten den 14 september 2005 att entlediga henne från uppdraget som offentligt biträde åt X på den grunden att länsrätten ansåg henne jävig. B överklagade beslutet.

I beslut i oktober 2005 uttalade kammarrätten bland annat följande:

B har inte tidigare tagit befattning med saken i nu aktuellt mål såsom ombud för motparten. Att hon i ett annat mål om vård enligt LVU avseende andra barn och andra föräldrar uppträtt som ombud för socialnämnden i T kommun kan enligt kammarrättens mening inte anses innebära att hon är jävig i förevarande mål. På grund av det anförda och då några andra skäl att entlediga B från hennes uppdrag som offentligt biträde inte föreligger i förevarande mål hade länsrätten inte bort besluta om entledigande.

A har i yttrande anfört följande. Frågan om jäv aktualiserades ex officio av länsrätten. Dessförinnan hade vare sig A eller B över huvud taget reflekterat över frågan om huruvida jäv kunde anses uppkomma på grund av att B vid några tillfällen uppträtt som ombud för kommuner och samtidigt mottog förordnanden som offentligt biträde med samma kommuner som motparter. Bland de advokater och biträdande jurister som är verksamma inom länsrättens domkrets och som mottar förordnanden som offentliga biträden i länsrättsmål är det vanligt förekommande att de också uppträder som ombud för kommuner. Såvitt är känt har detta förhållande inte i något fall resulterat i fråga om jäv har uppkommit. – När länsrätten aktualiserade frågan om att B på grund av jäv skulle entledigas från uppdraget som offentligt biträde för X hade A och B ingående diskussioner om vilken inställning som skulle redovisas i jävsfrågan. Dessa utmynnade i att de inte ansåg att jäv förelåg. Sedermera har det ju också visat sig att kammarrätten delat deras uppfattning i jävsfrågan.

Nämnden gör följande bedömning.
Med hänsyn till att ärenden avseende omhändertagande av barn är särskilt ingripande i den personliga sfären och berör människor på ett särskilt sätt borde inte B ömsom företrätt socialnämnden och ömsom biträtt vårdnadshavare i ärenden enligt LVU där samma nämnd varit motpart.

A har ansvaret för att B mottagit uppdragen.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

Annons
Annons
Annons